Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Wzory wniosków i umów :: Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie
Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie
2014-03-31 09:07:48
 • Test pomocy publicznej (Działanie 2.1 schemat F)
  pobierz plik
 • Test pomocy publicznej (Działanie 4.1 schemat B)
  pobierz plik
 • Oświadczenie o prowadzeniu właściwej i zgodnej z prawem gospodarki dot. unieszkodliwiania ścieków na obszarze realizacji projektu
  pobierz plik
 • Test pomocy publicznej (Działanie 5.1 schemat B)
  pobierz plik
   
 • Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów o ochronie gatunkowej w ramach projektów współfinansowanych przez UE
  pobierz plik
 • Wzór kalkulacji obliczenia wskaźników liczbowych w ramach kryteriów: Efektywność kosztowa projektu (stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO) oraz Zakładana liczba użytkowników z obszarów wiejskich ( Dotyczy projektów z Osi III)
  pobierz plik
 • Załącznik do wniosku o dofinansowanie - Tabele wydatków kwalifikowanych i źródeł finansowania kosztów kwalifikowanych dla projektów w ramach działania 2.2 zawierających dające się wyodrębnić elementy objęte i nieobjęte pomocą publiczną
  pobierz plik
 • Test pomocy publicznej dla działania 2.2 oraz osi III
  pobierz plik
 • Wzór oświadczenia o zachowaniu przez projekt zasady neutralności technologicznej (Oś III)
  pobierz plik
 • Test pomocy publicznej (Działanie 7.3 schemat B) 
  pobierz plik
 • Oświadczenie potwierdzające, że zakres rzeczowy projektu wskazanego jako komplementarny zlokalizowany jest wyłącznie na obszarze objętym powodzią lub podtopieniami w 2010 r. i został zalany w wyniku powodzi lub podtopień w 2010 r.(Działanie 7.3 schemat B)
  pobierz plik
 • Oświadczenie potwierdzające, że zakres rzeczowy projektu zlokalizowany jest wyłącznie na obszarze objętym powodzią lub podtopieniami w 2010 r. i został zalany w wyniku powodzi lub podtopień w 2010 r. (Działanie 7.3 schemat B)
  pobierz plik

 • Oświadczenie o prowadzeniu właściwej i zgodnej z prawem gospodarki dot. unieszkodliwiania ścieków na obszarze realizacji projektu 
  pobierz plik

 • Oświadczenie w sprawie wpływu projektu na rozwój gospodarczy
  pobierz plik

 • Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)(zgodny z Wytycznymi OOŚ z dnia 5 maja 2009 r.)
  pobierz plik

 • Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) )(zgodna z Wytycznymi OOŚ z dnia 5 maja 2009 r.)
  pobierz plik

 • Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)(zgodny z Wytycznymi OOŚ z dnia 3 czerwca 2008 r.)
  pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) )(zgodna z Wytycznymi OOŚ z dnia 3 czerwca 2008 r.)
  pobierz plik
 • Pismo Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 listopada 2009 r., dotyczące pojęcia "zezwolenie na inwestycję" w rozumieniu formularza do wniosku o dofinansowanie w części dot. OOŚ oraz celów kontroli procedur środowiskowych w programach operacyjnych
  pobierz plik
 • Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację projektu
  pobierz plik
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  pobierz plik
 • Oświadczenie dot. tego, czy nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu będą / nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT
  pobierz plik
 • Oświadczenie o nie wystąpieniu podwójnego finansowania projektu
  pobierz plik
 • Oświadczenie o posiadaniu / nie posiadaniu statusu podatnika podatku VAT
  pobierz plik
 • Zaktualizowane Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (zgodne z Wytycznymi OOŚ z dnia 3 czerwca 2008 r.)
  pobierz plik
 • Załącznik 1a. Tabela obliczeń dochodów generowanych przez projekt
   pobierz plik

 

Opracował: Paweł Ciejka, p.ciejka@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013