Jesteś tutaj: Promocja :: Działania promocyjne :: Konferencje
Konferencja roczna RPO
2014-11-26 09:42:41

   Tegoroczna konferencja podsumowująca stan wdrażania RPO w 2014 roku odbyła się w kompleksie konferencyjnym Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej. Zebranych powitał prorektor WSIiZ dr Wergiliusz Gołąbek. Następnie dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Marta Matczyńska przedstawiła w syntetycznej prezentacji pt. „Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” dorobek kończącego się RPO. 

  Konferencja roczna to okazja do podsumowania nie tylko zadań zrealizowanych w upływającym roku, ale także do spojrzenia na dokonania całej kończącej się perspektywy finansowej. Bo to były udane dla Podkarpacia lata. Takiego przyspieszenia cywilizacyjnego, jakie stało się udziałem regionu dzięki inwestycjom wspieranym z Funduszy Europejskich, nie było dotychczas nigdy w tej części  Europy.
Z samego tylko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 wydano na wsparcie projektów w różnych dziedzinach blisko 1,5 mld euro z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło prawie 1,2 mld euro (1 198 786 957,00)  a wkład krajowy to niemal 250 mln euro (248 875 301,00). Do ogłoszonych w tym czasie 74 konkursów zgłoszono 4 719 projektów na łączną kwotę dofinansowania blisko 7 mld złotych.

   Adam Hamryszczak – dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym zaprezentował stan negocjacji RPO WP na lata 2014-2020. W ciągu najbliższych 7 lat w ramach nowego RPO zostanie zainwestowane na Podkarpaciu ponad 2,1 mld euro. Te inwestycje w różne obszary gospodarki i życia społecznego regionu mają wzmocnić i efektywnie wykorzystać potencjał Podkarpacia dla inteligentnego i zrównoważonego rozwoju województwa. Największe nakłady inwestycyjne zostaną przeznaczone na infrastrukturę komunikacyjną (406,4 mln euro), innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze (374,4 mln) i wzmocnienie regionalnego rynku pracy (273,4 mln).

   W drugiej części konferencji konsultant Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Marek Świć mówił o roli powiatowych urzędów pracy,  ośrodków pomocy społecznej oraz innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w nowej perspektywie finansowej. Jednym z ważnych celów tematycznych Europejskiego Funduszu Społecznego jest „promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”. Europa stawia
na  budowanie gospodarki sprzyjającej wysokiemu zatrudnieniu i budującej spójność społeczną i terytorialną. Przedstawiciele samorządów, służb zatrudnienia i ośrodków pomocy społecznej mogli się dowiedzieć, na jakie projekty z zakresu integracji społecznej i działań związanych z rynkiem pracy w regionie będą dostępne fundusze z następnej prespektywy.

   Konferencję zakończyła prezentacja Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, w której przedstawiono ofertę edukacyjną WSIiZ, która mogła zostać znacznie wzbogacona dzięki inwestycjom zrealizowanym dzięki projektom współfinansowanym ze środków europejskich pochodzących z różnych programów operacyjnych. 
 


W załączeniu prezentacje:


1.    Stan realizacji RPO WP 2007-2013;
2.    Stan negocjacji RPO WP na lata 2014-2020;
3.  Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne podmioty działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w perspektywie finansowej 2014-2020
.Ilustracja fotograficzna:

 

 

 


 

 

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013