Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Ważne dokumenty i wytyczne :: Inne dokumenty, wytyczne IZ
Inne dokumenty
2015-07-07 09:08:59

 

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przesłało do Instytucji Zarządzających stanowisko w kwestii naliczania odsetek z tytułu zwrotu niekwalifikowanego podatku VAT w przypadku nabycia prawa do jego  odzyskania przez beneficjenta  - nowe
   

Katalog dopuszczalnych zmian, dokonywanych przez wnioskodawców na etapie uzupełnień wniosków o dofinansowanie projektów w ramach oceny formalnej (w zakresie kryteriów administracyjnych)
   

 * Wytyczne dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji
     

* Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych
   
 

Informacja dla Beneficjentów, którzy planują przy udzielaniu zamówienia współfinansowanego z EFRR zastosować minimalne warunki udzielania zamówienia na kwotę przekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro   
  
 

Komunikat Wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiazującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamównień publicznych 
     

* Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem 
     

 * Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 w sprawie kontroli projektów na miejscu
 

* Informacja dla beneficjentów działania 1.4 Schemat B - ABC targów i misji gospodarczych 
     

* Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013    
   
   

* Zasady uzyskiwania zgody na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektów
      

* Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 cz. 1 
      

* Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 cz. 2 
   
 

* Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013 - Poradnik dla administracji publicznej - marzec 2008  
      

* Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej 
      

* Zmiany zapisów w Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kryterium kwotowego
    
 

* Obowiązek uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego na nowo wyznaczonych obszarach NATURA 2000 
  
 

* Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE
     

* Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r

* Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - nowa    

Opracował: Piotr Bartnik, p.bartnik@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013