Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Wzory wniosków i umów :: Rozliczanie wniosków o płatność
Rozliczanie wniosków o płatność
2015-01-08 10:53:35

„Zgodnie z zapisami paragrafu 15 ust. 18 umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 beneficjenci, którzy zakończyli realizację projektów (tj. do 31.12.2014 r. dokonali ostatniego wydatku w projekcie) mają obowiązek corocznego przedkładania do IZ „Oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT”.

Pierwsze „Oświadczenie…” składane jest do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu. Ostatnie „Oświadczenie…” składane jest za rok, w którym upłynął 3-letni okres zachowania trwałości projektu.

W związku z powyższym przypominam o konieczności złożenia w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości ww. „Oświadczenia…” w terminie do 15.01.2015 r.

Beneficjenci zobowiązani są do przedkładania „Oświadczeń…” wg wzoru obowiązującego na moment podpisania przez nich umowy o dofinansowanie, stanowiącego integralny załącznik tej umowy.

 1. Oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT, załącznik nr 9.1a

  pobierz plik (logo kolorowe)

  pobierz plik (wersja czarno-biała)

 2. Oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT, załącznik nr 9.1b cz.1

  pobierz plik (logo kolorowe)

  pobierz plik (wersja czarno-biała)

 3. Oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT, załącznik nr 9.1b cz. 2

  pobierz plik (logo kolorowe)

  pobierz plik (wersja czarno-biała)

 4. Oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT, załącznik nr 9.1c

  pobierz plik (logo kolorowe)

  pobierz plik (wersja czarno-biała)


   

Informacja dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi I RPO WP dotycząca terminów składania wniosków o płatność


Informacja w sprawie numeru rachunku bankowego do zwrotów odsetek i należności głównych przez beneficjentów RPO WP


Informacja dla beneficjentów dokonujących zapłaty zobowiązań w formie gotówkowej


Materiały szkoleniowe dla beneficjentów, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Działanie 1.1 Schemat B - Wniosek beneficjenta o płatność


Wskazówki dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi I RPO WP pozwalające na usprawnienie procesu wprowadzania zmian do realizowanych projektów, a tym samym na przyspieszenie procesu ich rozliczania.

Materiały szkoleniowe dla beneficjentów, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Działanie 1.1 Schemat A - Wniosek beneficjenta o płatność

Wzór wniosku o płatność obowiązujący od 2 luty 2010

pobierz plik (logo kolorowe)

pobierz plik (wersja czarno-biała)

UWAGA: Zgodnie z Instrukcją do wniosku beneficjenta o płatność wraz z opisem załączników beneficjenci, których wnioski o płatność obejmują więcej niż 20 faktur/ dokumentów o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesione wydatki, zobowiązani są do przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność zestawienia dokumentów w wersji elektronicznej zgodnie z ww. wzorem.

Wzór zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność - XLS


Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (zał. nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność)

pobierz plik (logo kolorowe)
pobierz plik (logo czarno-białe)

UWAGA: W przypadku braku możliwości wydrukowania Wniosku beneficjenta o płatność oraz Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT w kolorze, należy korzystać z plików oznaczonych jako logo czarno-białe.

Nowa wersja Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność wraz z opisem załączników z 3 lipca 2012

Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność

Wersje archiwalne wzoru Wniosku beneficjenta o płatność oraz Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność wraz z opisem załączników

 • Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność wraz z opisem załączników obowiązujący od 23 listopada 2010 r.

  pobierz plik (logo kolorowe)
   
 • Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność wraz z opisem załączników obowiązujący od 15 czerwca 2010 r.

  pobierz plik (logo kolorowe)
   
 • Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność wraz z opisem załączników (2009)

  pobierz plik (logo kolorowe)
  pobierz plik (logo czarno-białe)
Opracował: Andrzej Ciejka, a.ciejka@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013