Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Najczęściej zadawane pytania
Idź do strony:   < 1 2 3 >
pytanie 1
2011-03-11 12:52:23

Czy moja firma należy do firm kategorii mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa?


pytanie 2
2011-03-11 12:53:33

Jak rozumieć pojęcie innowacyjności?


pytanie 3
2011-03-11 12:54:44

Jak należy rozumieć obligatoryjny wskaźnik rezultatu pn. „Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu”?


pytanie 4
2011-03-11 12:55:42

Czy istnieje wzór zapytania ofertowego, którym powinny posługiwać się podmioty będące beneficjentami projektów w ramach RPO WP ?


pytanie 5
2011-09-05 11:57:57

Proszę o wyjaśnienie definicji instytucje otoczenia biznesu, tj. podmiotów, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach działania 1.2 RPO WP. Jakie formy prawne instytucji otoczenia biznesu mogą starać się o dofinansowanie?


pytanie 6
2011-03-11 12:57:49

Czy wysokość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych w ramach jednego projektu na zakup środków transportu jest ograniczona?


pytanie 7
2011-03-11 13:04:06

Prowadzę firmę w branży handlowo-usługowej. Czy możliwe jest uzyskanie przeze mnie pomocy w postaci bezzwrotnych środków finansowych (dotacji) na nowe inwestycje lub częściowy zwrot poniesionych kosztów?


pytanie 8
2011-03-11 13:24:16

Jakie rodzaje przedsięwzięć mogą liczyć na wsparcie w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w ramach działania 1.3 – Regionalny system innowacji ?


pytanie 9
2011-03-11 13:10:09

Czy firma, której przyznano dofinansowanie w ramach RPO WP na zakup maszyny za ok. 800 tys. zł wyprodukowanej w 2009 r., może zakupić o 200-300 tys. taniej maszynę z roku 2007 r., tego samego modelu i typu wykorzystywaną dotychczas przez producenta do celów marketingowo-demonstracyjnych; czy w omawianej sytuacji zakup ten pozostanie wydatkiem kwalifikowanym?


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013