Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Ważne dokumeny i wytyczne
Harmonogram naborów wniosków
2015-01-23 11:42:48
Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl
Krajowe akty prawne oraz wytyczne
2011-03-23 09:28:42
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
  pobierz plik
 • Rozporządzenie/projekty Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące pomocy publicznej:
  1. nie wymagające notyfikacji:
   • w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
    pobierz plik - z dnia 11 października 2007 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1399)
    pobierz plik - zmiana z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 111, poz. 713)
    pobierz plik - zmiana z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 224, poz. 1483)
    pobierz plik - z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 1599)
   •  w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych
    pobierz plik - z dnia 11 października 2007 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1398)
    pobierz plik - zmiana z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 111, poz. 712)
    pobierz plik - zmiana z dnia 12 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 224, poz. 1481)
    pobierz plik - z dnia 1 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1549)
   • z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 236, poz. 1562);
    pobierz plik
     
   •  w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych
    pobierz plik - z dnia 2 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 Nr 185, poz. 1318)
    pobierz plik - zmiana z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 111, poz. 711)
    pobierz plik - zmiana z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 Nr 224, poz. 1482)

   pobierz plik - z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1535)

    

   • w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 17 marca 2009 r. 
    pobierz plik
   • w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych;
    pobierz plik
   • w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej i lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych
    pobierz plik
   • w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 9 czerwca 2010 r.
    pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów wyłączonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych.
  pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych.
  pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.
  pobierz plik
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.
  pobierz plik
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego
Opracował: Piotr Bartnik, p.bartnik@podkarpackie.pl
Wspólnotowe akty prawne
2011-03-23 09:31:10
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
  pobierz plik
 • Zmiana art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006
  pobierz plik
 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.
  pobierz plik
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  pobierz plik
 • Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści.
  pobierz plik
 • Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013
  pobierz plik
Opracował: Piotr Bartnik, p.bartnik@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013