Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Wytyczne i wyjaśnienia :: Wyjaśnienia :: Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych osi priorytetowych RPO
Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych osi priorytetowych RPO
2011-03-21 15:09:57

Działanie 2.1  Infrastruktura komunikacyjna

 • Definicja nowej linii (dot. schematu D - Transport publiczny)
  W zakresie linii komunikacyjnych za nową linię komunikacyjną należy uznać wyłącznie ten odcinek linii, który dotychczas nie był przez beneficjenta obsługiwany.
 • Wyjaśnienia dot. kryterium nr 2 Zwiększenie ilości pasażerów korzystających z transportu publicznego (dot. schematu D - Transport publiczny) 
  W celu obliczenia wskaźnika liczby pasażerokilometrów w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji miejskiej należy przyjąć liczbę pasażerów przewiezionych zakupionym taborem na całej obsługiwanej linii. W przypadku gdy w ramach obsługiwanej linii znajduje się fragment linii istniejącej wcześniej, dane dotyczące liczby pasażerów przewiezionych w ramach tego fragmentu linii w roku 2008 r. będą miały charakter pomocniczy i stanowić będą punkt wyjścia do dalszych wyliczeń. W sytuacji gdy uzupełnienie istniejącej linii o nowy fragment poprawia jej funkcjonalność, obliczając wskaźnik liczby pasażerokilometrów w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji miejskiej należy, biorąc pod uwagę specyfikację wozów i dane za rok 2008 dla fragmentu obsługiwanej linii, przyjąć odpowiednio większe wartości i podać wyraźną argumentację uzasadniającą wzrost liczby pasażerów. Dodać należy, iż w zakresie omawianego rodzaju projektów dot. zakupu taboru także w wypadku kryterium nr 4 Znaczenie realizacji projektu dla wspierania lepszych połączeń pomiędzy obszarami wiejskimi i miastami przyjęta interpretacja nowych linii nie ma negatywnego wpływu na przyznaną punktację, gdyż do obliczeń należy wziąć pod uwagę przystanki znajdujące się na obszarach wiejskich bez względu czy jest to odcinek linii obsługiwanej wcześniej, czy też nowej linii.
 • Metodologia obliczania wskaźnika Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych
 • Obowiązek posiadania przez drogi gminne numeru ewidencyjnego
  W przypadku, gdy droga nie posiada numeru, wnioskodawca w chwili składania wniosku winien udokumentować fakt, iż dana droga jest drogą publiczną. Jako załącznik do wniosku powinna być załączona Uchwała Rady Gminy o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych i ustaleniu jej przebiegu oraz poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia wniosku do Zarządu Województwa o nadanie numeru drodze.
 • Przebudowa kilku odcinków dróg, niełączących się ze sobą
  W przypadku modernizacji kilku odcinków dróg nie ma ograniczeń formalnych dla ubiegania się o dofinansowanie takiego projektu. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że zgłoszony projekt winien stanowić logiczną całość pod względem rozwiązań komunikacyjnych, funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych. W związku z tym wniosek winien udowodnić, że projekt dotyczy spójnego ciągu komunikacyjnego, a jego realizacja przyczyni się do rozwiązania istniejących problemów danego obszaru i osiągnięcia celów określonych dla działania, w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie. Należy przy tym uwzględnić, że rozproszenie zakresu rzeczowego projektu może wpłynąć istotnie na obniżenie ilości punktów, które uzyska on jako całość.
 • Możliwość składania przez gminę wniosku o dofinansowanie remontu drogi przekazanej w zarząd przez powiat.
  Droga powiatowa może być zgłoszona do dofinansowania przez gminę w ramach schematu B, który dotyczy dróg powiatowych. Załącznikiem do wniosku o dofinansowanie powinien być dokument potwierdzający dysponowanie nieruchomościami niezbędnymi do realizacji projektu przez gminę (np. przekazanie drogi w zarząd), oraz zapewnienie przez gminę zachowania celów projektu w trakcie realizacji oraz w okresie 5 lat po jego zakończeniu.
 • Wyjaśnienie dot. sposobu przygotowania Oświadczenia w sprawie wpływu projektu na rozwój gospodarczy – załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”, schemat B – drogi powiatowe i C – drogi gminne
 • Wyjaśnienia dotyczące definicji oraz rodzaju paliw ekologicznych
  Poniżej zamieszczone zostało stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące definicji oraz katalogu paliw ekologicznych.

  pobierz plik

 

Działanie 2.2  Infrastruktura enegetyczna

Działanie 4.1 C  Zagospodarowanie odpadów

Jak określić liczbę mieszkańców obsługiwanych w ramach projektów z zakresu rekultywacji składowisk ?

Działanie 4.2  Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

 • Infrastruktura towarzysząca (ścieżki rowerowe, oświetlenie) na koronie wału przeciwpowodziowego
  celem działania 4.2 - Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz racjonalne zagospodarowanie zasobów wodnych. Ponieważ ścieżki rowerowe i oświetlenie na koronie wału nie przyczyniają się do wzrostu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, nie będą niezbędnymi elementami całego przedsięwzięcia, a tym samym nie mogą być uznane jako wydatek kwalifikowany projektu w ww. działaniu.
 • Wały przeciwpowodziowe – zakres kwalifikowalności
  Z uwagi na fakt, iż w działaniu 4.2 - Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi nie ma ograniczeń kwalifikowalności wydatków jedynie do wałów przeciwpowodziowych wpisanych w ewidencję urządzeń melioracji wodnych, w związku z tym za koszt kwalifikowalny uznaje się wydatki na wszystkie roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie urządzeń przeciwpowodziowych (wałów z niezbędnymi drogami dojazdowymi, przepompowni, polderów, suchych zbiorników, kanałów ulgi).

Działanie 4.4  Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom

Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna - Schemat B - system oświaty

 • Wyjaśnienia dotyczące kwestii poruszanych na szkoleniu w dniu 2 października
 • Jak obliczać wskaźnik dotyczący liczby uczniów korzystających z powstałej infrastruktury dydaktycznej, w przypadku projektu obejmującego budowę hali sportowej?
  Określając wskaźnik rezultatu odnoszący się do liczby uczniów korzystających  z powstałej infrastruktury należy wziąć pod uwagę wyłącznie liczbę uczniów, których zajęcia w sposób systematyczny będą odbywać się w powstałej hali sportowej. Będą to zarówno uczniowie szkoły zarządzającej obiektem jak i dojeżdżający z innych szkół.
  Należy również mieć na uwadze, iż w przypadku uczniów odbywających tylko część zajęć wychowania fizycznego w nowopowstałej hali sportowej, wspomniany wskaźnik rezultatu należy obliczać w następujący sposób: liczbę uczniów pomnożyć przez procentowy udział liczby godzin zajęć realizowanych we wskazanym obiekcie do liczby godzin zajęć przewidzianych programem nauczania (np. w sytuacji gdy 100 uczniów połowę zajęć WF odbywa w nowej hali sportowej obliczamy: 100 * 50% = 50). Wynikiem wspomnianej operacji będzie liczba uczniów korzystających z powstałej infrastruktury.

 • Jak definiować wskaźniki dot. nowych miejsc pracy ? 
  P.100 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) [szt.]
  R.100 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy
  • Wskaźnik produktu - w przypadku, gdy nowe miejsca pracy utworzone zostają bezpośrednio w trakcie realizacji projektu – od momentu jego rozpoczęcia do chwili złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową,
  • Wskaźnik rezultatu – dotyczy miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu od momentu jego rozpoczęcia do końca fazy operacyjnej projektu, tj. do roku od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową. Należy podać całkowitą zakładaną liczbę utworzonych nowych miejsc pracy. Jest to wiec wartość wskaźnika produktu powiększona o liczbę nowych miejsc pracy, których utworzenie przewiduje beneficjent
   w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu.
 • W jaki sposób przedstawić całkowite koszty inwestycji, w sytuacji gdy integralna część budynku szkoły nie będzie kosztem kwalifikowanym projektu realizowanego w ramach RPO WP?
  W przypadku projektu obejmującego budowę wielofunkcyjnego budynku szkoły, w którym część pomieszczeń będzie przeznaczona do innych celów (np. remiza OSP) we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić całkowite koszty inwestycji, a tę część wydatków, która odnosi się do budowy pomieszczeń o innym przeznaczeniu przedstawić jako wydatki niekwalifikowane projektu w ramach działania 5.1 – Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty. Stosując wskazane rozwiązanie należy jednak pamiętać o następujących warunkach:
  1. Właściwe załączniki do wniosku muszą dotyczyć całości inwestycji, a nie tylko części stanowiącej wydatki kwalifikowane projektu. Jednocześnie w części opisowej wniosku o dofinansowanie należy jednoznacznie określić zakres rzeczowy projektu, dotyczący kosztów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych, przy wykorzystaniu danych liczbowych i podstawowych parametrów technicznych inwestycji. Opis musi także jasno określać jej zakres i główne etapy realizacji.
  2. Niezbędne jest przedstawienie dokumentów poświadczających zabezpieczenie środków finansowych na realizację całości inwestycji (wraz z wydatkami niekwalifikowanymi).
  3. Wysokość wydatków niekwalifikowanych można obliczyć na podstawie procentowego udziału powierzchni remizy w całkowitej powierzchni budynku, przy czym rozwiązanie takie można zastosować wyłącznie do kosztów, których nie da się faktycznie wyodrębnić. Pozostałe koszty należy przedstawić w oparciu o planowane/poniesione wydatki.

 

 • Czy w ramach działania 5.1 schemat b w zakres rzeczowy projektu może wchodzić wyposażenie placu zabaw służące dzieciom oraz zieleń? 

  W świetle zapisów Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP, projekty realizowane w ramach wspomnianego działania dotyczą nie tylko obiektów dydaktycznych, ale także obiektów infrastruktury towarzyszącej. W związku z powyższym wydatki obejmujące zagospodarowanie terenu otaczającego budynki (np. budowa/wyposażenie placu zabaw, zieleń na placu), stanowiące element wniosku o dofinansowanie, mogą zostać uznane za kwalifikowane w ramach wspomnianego działania.

 • Co oznacza pojęcie wielofunkcyjność w przypadku projektu dotyczącego budowy szkoły? 

  Wielofunkcyjność w przypadku szkoły dotyczy rozszerzenia jej działań o np. zajęcia pozalekcyjne lub kształcenia ustawicznego pozwalające na uzupełnienie wiedzy ogólnej i umiejętności dzieci, młodzieży lub osób dorosłych.

 • Co mieści się pod pojęciem wyposażenie w przypadku projektu dotyczącego budowy szkoły? 

  Wydatki związane z zakupem wyposażenia mogą zostać uznane jako koszt kwalifikowany projektu pod warunkiem, że służyć będą celom dydaktycznym. Możliwe jest zatem dofinansowanie wyposażenia sal dydaktycznych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (ławki, krzesła, szafki, komputery wraz z oprogramowaniem itp.). Wydatkiem kwalifikowanym nie będzie natomiast zakup wyposażenia do celów innych niż dydaktyczne np. do sekretariatu, gabinetu dyrektora.

 • Możliwość wniesienia nieruchomości zabudowanej jako wkład niepieniężny projektu 

  W świetle zapisów Podręcznika kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wniesienie przez beneficjenta wkładu własnego w postaci np. nieruchomości zabudowanej może stanowić wydatek kwalifikowany, o ile wartość wkładu niepieniężnego może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz (jeśli zaistnieje taka konieczność) zweryfikowana. Należy przy tym pamiętać, iż wartość dofinansowania nie może przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego (jeżeli wkład niepieniężny wniesiony przez beneficjenta przekroczy poziom minimalnego wkładu własnego (15%), automatycznie zmniejsza się poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jeżeli np. w projekcie, którego budżet wynosi 1 mln zł, wkład niepieniężny beneficjenta oszacowano na poziomie 400 tys. zł, wkład z EFRR nie może przekroczyć 600 tys. zł (60%)).
  Ponadto pragnę zwrócić uwagę, iż w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci gruntu lub nieruchomości zabudowanej, dodatkowo zastosowanie mają zasady określone w podrozdziale 12 oraz 13 Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.
  W przypadku, wniesienia do projektu nieruchomości zabudowanej z zamiarem wyburzenia stojącego na niej budynku, koszty kwalifikowane zakupu nieruchomości należy obliczyć wyłącznie w odniesieniu do kosztów zakupu gruntu (przy zachowaniu zasad określonych w ww. wytycznych). Wydatkiem kwalifikowanym jest także koszt wyburzenia wspomnianego budynku.

 • Sposób ujmowania w studium wykonalności środków pochodzących z budżetu gminy na finansowanie szkoły 

  W świetle zapisów Wytycznych dla studium wykonalności projektów dotyczących obiektów kubaturowych i wyposażenia środki finansowe pochodzące z budżetu gminy należy traktować jako przychody projektu, ujmowane w analizie finansowej w celu wykazania, iż beneficjent posiada wystarczające środki finansowe dla zapewnienia trwałości projektu,
  Niezależnie od powyższego oraz w świetle zapisów artykułu 55 Rozporządzenia Rady (WE)1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. dla potrzeb prawidłowego obliczenia dochodów netto generowanych przez projekt (luki finansowej) jako przychody należy traktować środki pochodzące z opłat ponoszonych bezpośrednio przez korzystających lub ze sprzedaży gruntu lub budynków lub dzierżawy gruntu lub najmu budynków, lub jakiegokolwiek innego odpłatnego świadczenia usług.

Działanie 5.2  Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

 • Możliwość wsparcia żłobków w ramach działania 5.2, schemat A

  W związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów dotyczących żłobków w ramach ogłoszonego w dniu 22.06 br. naboru wniosków w osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia (bez lecznictwa uzdrowiskowego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski informuje, iż dopuszcza się taką możliwość w przypadku żłobków, o których mowa w art. 2, ust.1, pkt 7 oraz art. 32 b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Wsparciem mogą być objęte jedynie żłobki utworzone przez podmioty publiczne np. jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie bowiem z zapisami Programu wsparcie dotyczyć będzie wyłącznie zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących w publicznym systemie ochrony zdrowia. Wskazanego rodzaju zakładów opieki zdrowotnej nie dotyczy obowiązek przedkładania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku żłobków musi natomiast zostać przedstawiony akt utworzenia zakładu oraz statut zakładu. W ramach wskazanego schematu nie będą się kwalifikowały projekty polegające na wykonywaniu robót budowlanych dotyczących budowy budynków. W przypadku robót budowlanych kwalifikowane są jedynie roboty w zakresie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu, remontu (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia.

  Przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o dofinansowanie należy przeanalizować jakościowe kryteria oceny merytorycznej.

 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości występowania pomocy publicznej w projektach z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej
  Poniżej przedstawiona została notatka ze spotkania grupy roboczej ds. pomocy publicznej, zawierająca informacje na temat możliwości występowania pomocy publicznej w projektach dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniu 27 maja 2008 r. i uczestniczyli w nim przedstawiciele: Urzędów Marszałkowskich, MRR, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Zdrowia. Przedstawione w notatce zalecenia i metodologie obliczeń stanowią wynik wspólnych uzgodnień i są rekomendowane do jednolitego stosowania w zakresie projektów dotyczących ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
  Notatka ze spotkania

 • Możliwość dofinansowania NZOZ
  Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej może, w ramach działania 5.2 - Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, ubiegać się o dofinansowanie w sytuacji, gdy działa on w publicznym systemie ochrony zdrowia (posiada podpisana umowę z NFZ) z wyłączeniem:
  • zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest: minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczna i badawcza w dziedzinie nauk medycznych,
  • zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest przedsiębiorstwo (wyłączenie nie dotyczy zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest spółka Skarbu Państwa - uzdrowisko).
    

Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

OŚ VII Spójność wewnątrzregionalna

Działanie 7.1 Rewitalizacja miast

Lokalne Programy Rewitalizacji

Opracował: Piotr Bartnik, p.bartnik@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013