Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Wytyczne i wyjaśnienia :: Wyjaśnienia :: Wyjaśnienia przekrojowe
Wyjaśnienia przekrojowe
2011-03-22 07:52:19

 

 • Stanowisko w sprawie podatków lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w kontekście obliczania wskaźnika luki w finansowaniu
  W przypadku projektów polegających na przygotowaniu terenów pod inwestycje, których beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne płacone przez inwestorów (po nabyciu terenów inwestycyjnych) nie stanowią przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu wskaźnika luki w finansowaniu.
 
 

Minimalna kwota wsparcia odnosi się do kosztów inwestycji określonych na etapie postępowania, na którym znajduje się dany projekt w chwili składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy projekt w chwili składania wniosku o dofinansowanie znajduje się na etapie sfinalizowanej procedury przetargowej, minimalna kwota wsparcia odnosi się do kosztu inwestycji określonego w wyniku rozstrzygniętego przetargu.

 
 • W przypadku składania wniosku w ramach RPO WP przez gminę, jaką wybieramy formę prawną w tabeli A.6 dotyczącej Wnioskodawcy?
 
W przypadku aplikowania do RPO WP przez gminę lub powiat, we wniosku o dofinansowanie w Tabeli A.6 Wnioskodawca, zamieścić należy kolejno:
- Nazwę wnioskodawcy – zapis w tym polu jest automatycznie przenoszony
 z Tabeli A.3 Nazwa wnioskodawcy,
- Typ beneficjenta: wybierać należy z rozwijanej listy odpowiednio: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- Forma prawna: wybierać należy z listy rozwijanej: wspólnoty samorządowe
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, podobnie Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. wskazuje, iż mieszkańcy powiatu tworzą lokalną wspólnotę samorządową.
 
 • Definicja przebudowy i modernizacji na potrzeby projektów realizowanych w ramach RPO WP

  Przebudowa – zgodnie z definicją zawartą w Ustawie Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm., w art. 3. pkt. 7a. przez przebudowę rozumie się roboty budowlane, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
  Modernizacja – przez modernizację, zgodnie z interpretacją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dostępną na stronie internetowej pod adresem www.gunb.gov.pl/dzia%B3a/pliki/GI-modernizacja.pdf rozumie się zakres pojęciowy „remontu” albo „rozbudowy”, w wyniku których wartość użytkowa obiektu po zakończeniu modernizacji przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością usług wykonywanych przy pomocy ulepszonego obiektu, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. 
 • Poziom dofinansowania inwestycji w przypadku projektów generujących dochód oraz podlegających przepisom dotyczącym pomocy publicznej
  W przypadku projektów generujących dochód maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy określić w oparciu o metodę tzw. luki finansowej, wskazaną w Podręczniku kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP.

  Projektami generującymi dochód w myśl art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są wszelkie operacje, których całkowity koszt przekracza 1 mln euro, obejmujące inwestycje w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie operacje pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług.

  Przedstawionej metody nie stosuje się do projektów podlegających zasadom dotyczącym pomocy publicznej. W takiej sytuacji poziom dofinansowania określają odpowiednie przepisy regulujące zasady udzielania pomocy publicznej.

  Należy także stwierdzić, że pomocą publiczną jest transfer zasobów przypisywany władzy publicznej, o ile transfer ten spełnia łącznie następujące warunki:
 • stanowi przysporzenie dla danego podmiotu na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,
 • jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr,
 • zakłóca konkurencje lub grozi zakłóceniem konkurencji,
 • wpływa na wymianę gospodarczą.
Jedynymi organami uprawnionymi do wydawania oficjalnych wykładni prawa pomocy publicznej są Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz Komisja Europejska, natomiast opinie w zakresie pomocy publicznej wydaje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Opracował: Piotr Bartnik, p.bartnik@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013