Badania ewaluacyjne 2009 r.
2011-07-05 10:04:23

Badanie ewaluacyjne „Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008
za pomocą modelu HERMIN”


Okres realizacji: czerwiec – wrzesień 2009
Wykonawca: Instytut Wiedzy i Innowacji - Fundacja
Cel badania: Określenie i ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na wybrane wskaźniki makroekonomiczne gospodarki województwa podkarpackiego za pomocą regionalnego modelu HERMIN
Raport końcowy: Raport końcowy badania ewaluacyjnego „Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN”

Prezentacja raportu końcowego badania
Zakres i sposób wykorzystania rekomendacji: nie dotyczy 
Badanie ewaluacyjne

„Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2009
Wykonawca: PSDB Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena skuteczności funkcjonowania systemu przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Raport końcowy: Raport końcowy badania ewaluacyjnego „Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

Prezentacja raportu końcowego badania

Zakres i sposób wykorzystania rekomendacji:
Uchwała nr 254/4946/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 lutego 2010 r.
Badanie ewaluacyjne „Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego

wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP”


Okres realizacji:
sierpień – grudzień 2009
Wykonawca: InfoAudit Sp. z o.o. we współpracy z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
Cel badania: W ramach badania ocenie poddano sprawność funkcjonowania systemu wyboru projektów na przykładzie naborów przeprowadzonych w ramach RPO WP w 2008r. Ocena naborów przeprowadzona została w kontekście zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP. Ponadto analizie poddano oszacowane wartości wskaźników osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna, celem ich modyfikacji i dopasowania do celów Programu.
Raport końcowy: Raport końcowy badania „Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP”

Prezentacja raportu końcowego badania

Zakres i sposób wykorzystania rekomendacji:
Uchwała nr 253/4894/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2010r.

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013