Badania ewaluacyjne 2010 r.
2011-07-05 09:59:46

Badanie ewaluacyjne pn. „System wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

Okres realizacji: kwiecień – wrzesień 2010
Wykonawca: PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa
Cel badania: Kompleksowa weryfikacja systemu pomiaru postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pod względem zapewnienia jego skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji.
Raport końcowy: Raport końcowy badania pn. „System wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

Pobierz raport

Pobierz aneksy 1
Pobierz aneksy 2
Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego: Uchwała nr 323/6769/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 listopada 2010r.


 

Badanie ewaluacyjne „Komplementarność projektów realizowanych w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z regionalnym układem komunikacyjnym”

 


Okres realizacji: marzec – lipiec 2010
Wykonawca: EGO – Evaluation for Government Organizations S.C.
Cel badania: Ocena komplementarności projektów działania 2.1 RPO WP z działaniami komunikacyjnymi podejmowanymi w województwie podkarpackim w celu wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
Raport końcowy: Raport końcowy badania „Komplementarność projektów realizowanych w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z regionalnym układem komunikacyjnym”

 

Pobierz raport
Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego: Uchwała nr 311/6371/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 września 2010 r.

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013