Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Aktualności :: Aktualności 2012
Idź do strony:   < 1 2 3 >
Komisja Europejska wyraziła zgodę na udzielenie dofinansowania dla projektu kluczowego pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”
2012-12-18 12:52:20

W dniu 20 listopada 2012r. Komisja Europejska zakończyła procedurę notyfikacji projektu pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” i wydała Decyzję Wykonawczą stwierdzającą, iż wsparcie przedsięwzięcia nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Case SA 34891(2012/N) Poland, State support to Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.  Oznacza to, iż projekt w całości nie podlega regułom pomocy publicznej i możliwa jest jego pełna realizacja. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Projekt realizowany będzie w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Zmiana zasad uzupełnienia braków w dokumentacji środowiskowej projektów RPO WP 2007-13
2012-12-14 12:45:22

 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w drodze uchwały nr 194 / 4510 / 12 z dnia 4 grudnia 2012 r. zadecydował o ułatwieniach dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w zakresie terminów uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentacji środowiskowej zgłoszonych projektów.


Wybór projektu kluczowego do dofinansowania w ramach działania 5.3 schemat B - Miasto Jasło
2012-12-13 19:52:11

W dniu 11 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożony w dniu 31.07.2012 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura społeczna, działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat B – Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna.


Wybór projektu kluczowego do dofinansowania w ramach działania 2.1 schemat A - Województwo Podkarpackie
2012-12-13 19:42:51

W dniu 11 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Odbudowa mostu na ul. 3-go Maja w Ropczycach złożony w dniu 10.08.2012 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie.


Wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 2.1 schemat E
2012-12-13 19:37:23

W dniu 11 grudnia 2012 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania 2 projekty złożone w terminie od dnia 23.01.2012r. do dnia 20.09.2012r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1Infrastruktura komunikacyjna, schemat E - Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.


Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków w ramach działania 2.1 schemat E - Infrastruktura kolejowa
2012-12-10 09:11:40

Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat E – Infrastruktura kolejowa.


Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosku w ramach osi priorytetowej III
2012-12-10 09:00:59

Zakończona została ponowna ocena formalna wniosku o dofinansowanie złożonego w dniu 26 kwietnia 2012 r. przywróconego do oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:


Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego złożonego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A
2012-12-05 11:56:21

Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. Odbudowa mostu na ul. 3-go Maja w Ropczycach złożonego w dniu 10.08.2012 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie.


Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego złożonego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat B
2012-12-05 11:44:46

Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożonego w dniu 31.07.2012 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat B – Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna.


Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat E - Infrastruktura kolejowa
2012-12-10 09:06:30

Zakończona została z wynikiem pozytywnym ocena formalna wniosków złożonych w dniach od 23.01.2012r - do 20.09.2012r. w procedurze standardowej w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat E - Infrastruktura kolejowa.


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013