Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Konkursy :: Realizowane projekty
REALIZOWANE PROJEKTY
2015-08-04 14:51:44

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach osi I Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, dla których podpisano umowy o dofinansowanie
(stan na 29.07.2015)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Schemat A
- Wsparcie kapitałowe funduszy

 

Beneficjenci:

    regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych, fundusze mikropożyczkowe, fundusze pożyczkowe

        oraz instytucje otoczenia biznesu, prowadzące działalność w ww. zakresie

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Schemat B
- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

Beneficjenci:

    mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu

 

Beneficjenci:

    instytucje otoczenia biznesu

    szkoły wyższe

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Działanie 1.3 Regionalny system innowacji

 

Beneficjenci:

    przedsiębiorcy

    szkoły wyższe

    jednostki naukowe

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu
Schemat A -
Projekty inwestycyjne

 

Beneficjenci:

    jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu
Schemat B -
Projekty pozainwestycyjne

 

Beneficjenci:

    mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

    instytucje otoczenia biznesu

    szkoły wyższe

    jednostki naukowe

    organizacje pozarządowe

    jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego)

    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

    jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną

Opracował: Andrzej Ciejka, a.ciejka@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013