Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Aktualności :: Aktualności 2013
Idź do strony:   < 1 2 3 >
Uwaga Beneficjenci RPO WP - nowy Taryfikator korekt finansowych!
2014-06-23 08:53:31
Od 1 czerwca 2014r. obowiązuje  nowy Taryfikator kar za naruszenia przepisów o przetargach przy realizacji unijnych projektów.

Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania w ramach działania 5.1 schemat A - Uniwersytet Rzeszowski
2013-12-10 13:49:09

W dniu 10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Zakład Nauk o Człowieku  złożony w dniu 22.10.2013 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat A – Szkoły wyższe.

Dokonując oceny strategicznej Zarząd Województwa uznał, iż projekt jest w wysokim stopniu zgodny z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa i przyznał dodatkowe 15 punktów


Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego w ramach działania 5.1 schemat A - Uniwersytet Rzeszowski
2013-12-05 11:10:48

Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. Zakład Nauk o Człowieku złożonego w dniu 22.10.2013 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat A – Szkoły wyższe.  W wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję konkursową wniosek uzyskał powyżej wymaganego minimum 30% maksymalnej liczby punktów i przeszedł do kolejnego etapu oceny – oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 


Wybór projektu z Listy rezerwowej w ramach działania 7.2 - PWSZ w Sanoku
2013-12-02 10:23:07

W dniu 26 listopada 2013 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 2895/7138/13 dokonał zmiany Uchwały nr 42/798/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 – złożonych w procedurze standardowej.


Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego w ramach działania 5.3 schemat B - Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna - Gmina Ropczyce
2013-11-27 14:43:20

Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego złożonego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat B – Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach złożonego w dniu 01.08.2013 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat B – Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna.

Informacja dotycząca zakończenia weryfikacji końcowej wniosku w ramach osi VI Turystyka i kultura - Gmina Cieszanów
2013-11-27 14:43:20

Informacja dotycząca zakończenia weryfikacji końcowej wniosku złożonego w procedurze preselekcji w ramach osi priorytetowej VI. Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 warunkowo wybranego do dofinansowania z listy rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa nr 147/3399/12 z dnia 19 czerwca 2012 r.


Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosku kluczowego złożonego w ramach działania 5.1, schemat A Szkoły wyższe - Uniwersytet Rzeszowski
2013-11-20 12:22:00

Zakończona została z wynikiem pozytywnym ocena formalna wniosku kluczowego pn. "Zakład Nauk o Człowieku" złożonego przez Uniwersytet Rzeszowski w dniu 22.10.2013 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, 5.1. Infrastruktura edukacyjna, schemat A – Szkoły wyższe


Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania w ramach działania 2.1 schemat C - Drogi gminne - Gmina Tarnobrzeg
2013-11-08 13:29:46

W dniu 5 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu złożony w dniu 31.07.2013 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C – Drogi gminne.


Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania w ramach działania 2.1 schemat B - Drogi powiatowe - Gmina Tarnobrzeg
2013-11-08 13:29:46

W dniu 5 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg złożony w dniu 31.07.2013 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat B – Drogi powiatowe.

Dokonując oceny strategicznej Zarząd Województwa uznał, iż projekt jest zgodny z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa i przyznał dodatkowe 20 punktów.

Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania w ramach działania 2.1 schemat A – Drogi wojewódzkie - Gmina Tarnobrzeg
2013-11-08 13:29:46

W dniu 5 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu złożony w dniu 24.07.2013 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie.


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013