Badania ewaluacyjne 2014 r.
2016-10-19 15:02:10

Badanie ewaluacyjne „Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście dostępności komunikacyjnej”

 

Okres realizacji: sierpień – listopad 2014
Wykonawca: Konsorcjum firm:
1.    Collect Consulting S.A; ul. Rolna 14, 40-555 Katowice  (lider konsorcjum);
2.    Invest & Consulting Group Sp. z o. o., ul. Sobieskiego 11 lok. E6, 40-082 Katowice (członek konsorcjum).
Cel badania: Ocena potencjalnych efektów inwestycji komunikacyjnych podejmowanych w ramach działania 2.1 RPO WP w kontekście poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, a tym samym jego atrakcyjności inwestycyjnej.

 

Do pobrania:

 


 

Badanie ewaluacyjne „Ocena działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013”

 

Okres realizacji: lipiec – październik 2014 r.
Wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena polityki komunikacyjnej oraz rezultatów działań informacyjno – promocyjnych zdefiniowanych w Planie komunikacji RPO WP 2007-2013.


Do pobrania:

 


 

Badanie ewaluacyjne „10 lat województwa podkarpackiego w UE – ocena wykorzystania funduszy europejskich w rozwoju regionu”
 

Okres realizacji: maj – wrzesień 2014 r.
Wykonawca: konsorcjum firm: Zachodniopomorska Pracowania Badawcza Marta Rzeczkowska – Owczarek oraz Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o
Cel badania: Ocena efektywności wykorzystania funduszy europejskich w kontekście społeczno-gospodarczego rozwoju województwa podkarpackiego.

 

Do pobrania:

 Badanie ewaluacyjne: „Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020”
 

Okres realizacji: maj – wrzesień 2014r.
Wykonawca: konsorcjum firm: WYG PSDB Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S”
Cel badania: Ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kontekście luki finansowej.

 

Do pobrania:

 

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013