Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Aktualności :: Aktualności 2014
Idź do strony:   < 1 2 3 >
Informacja dotycząca złożenia indywidualnego projektu kluczowego w ramach działania 2.1 schemat B - Powiat Jasielski
2015-01-09 07:43:03

W dniu 31.12.2014 r. Powiat Jasielski złożył wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. „Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska (Jasło)” w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat B – Drogi powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosku złożonego w ramach odziałania 4.4 - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
2014-12-23 10:51:24

Zakończona została z wynikiem pozytywnym ocena formalna wniosku pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt …" złożonego w dniu 28.11.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
2014-12-11 12:53:17

W dniu 9 grudnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. „Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)” złożony w dniu 30.09.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne.

Dokonując oceny strategicznej Zarząd Województwa uznał, iż projekt jest zgodny z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa i przyznał dodatkowe 20 punktów.
 


Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego w ramach osi priorytetowej III - Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
2014-12-02 11:20:15

Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) złożonego w dniu 30.09.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję konkursową wniosek uzyskał powyżej wymaganego minimum 30% maksymalnej liczby punktów i przeszedł do kolejnego etapu oceny – oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 


Informacja dotycząca złożenia wniosku kluczowego w ramach działania 4.4 - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
2014-12-02 09:34:07

W dniu 28.11.2014 r. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie złożyła wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt zapewniający zapobieganie, przeciwdziałania oraz likwidację negatywnych skutków zagrożeń naturalnych, technologicznych oraz społecznych” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Informacja dotycząca złożenia wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego w ramach działania działania 2.1 schemat A
2014-11-06 22:22:24

W dniu 31.10.2014 r. Województwo Podkarpackie (reprezentowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich) złożyło wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie - granica województwa km 74+119 - 76+297” w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosku kluczowego w ramach Osi III - Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
2014-11-05 08:28:11

Zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego złożonego w dniu 30.09.2014 r. w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:


Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
2014-10-02 13:37:00

W dniu 30.09.2014 r. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie złożył wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Wybór do dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach działania 5.2, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia
2014-09-26 09:28:40

W dniu 23 września 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania projekt pn. Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci złożony 11.06.2014 r. w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A – Infrastruktura ochrony zdrowia.


Wyniki oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A – Infrastruktura ochrony zdrowia
2014-09-15 08:26:36
Zakończona została ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci złożonego 11.06.2014 r. w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A – Infrastruktura ochrony zdrowia.
W wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję konkursową ww. wniosek uzyskał minimum 30% maksymalnej liczby punktów i w związku z tym przeszedł do kolejnego etapu oceny - oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013