Przestrzen_5px
Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Aktualności
Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
2011-03-08 15:26:22

Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP
2007-2013 Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
 

Vademecum ma na celu zapoznanie potencjalnego beneficjenta z możliwościami i zasadami wsparcia oferowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Ma także pomóc we właściwym przygotowaniu i realizacji projektów w ramach RPO WP.
 

Vademecum będzie na bieżąco aktualizowane i rozszerzane o nowe dokumenty i wytyczne odnoszące się do realizacji RPO.
W niniejszym Vademecum, przyszły wnioskodawca znajdzie informacje dotyczące m.in.:
– obowiązujących dokumentów i aktów prawnych,
– systemu naboru, oceny i wyboru projektów,
– kwalifikowalności projektów i wydatków,
– wzory wniosków o dofinansowanie oraz wzorów wniosków o płatność,
– wzory umów,
– wzory studium wykonalności / biznesplanu,
– zasad promocji i informacji,
– pomocy publicznej. 

 
KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Schemat A
- Wsparcie kapitałowe funduszy
Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu

Działanie 1.3 Regionalny system innowacji

Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu
Schemat A -
Projekty inwestycyjne
Schemat B -
Projekty pozainwestycyjne

Opracował: Dorota Ćwiklińska, d.cwiklinska@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013