Komitet Monitorujący
2011-02-23 12:49:19

Komitet Monitorujący

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata 2007 – 2013.Obowiązek powołania Komitetów Monitorujących wynika z:


1. Przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006r.),
2. Przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.)
3. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 zatwierdzonych przez KE w dniu 29 listopada 2006r.

 

Monitorowanie programu operacyjnego służy zapewnieniu realizacji celów określonych w programie oraz pełnej absorpcji alokowanych środków. Jest ono prowadzone przez Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący. Komitet Monitorujący czuwa nad efektywnością i jakością zarządzania i realizacji programu.
Zgodnie z art. 65 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 do zadań Komitetu Monitorującego w szczególności należy:


1. rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach programu operacyjnego w terminie sześciu miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów (zgodnie z art. 65 lit. a),
2. okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w programie, na podstawie dokumentów przedkładanych przez instytucję zarządzającą (zgodnie z art. 65 lit. b),
3. analizowanie rezultatów realizacji programu, w szczególności osiągania celów wyznaczonych dla każdej osi priorytetowej oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji programu, w szczególności w przypadku gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w programie (zgodnie z art. 65 lit. c),
4. analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania (zgodnie z art. 65 lit. d),
5. zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz z  komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów (zgodnie z art. 64 lit. e),
6. przedkładanie instytucji zarządzającej propozycji zmian lub analiz programu operacyjnego ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określonych w rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 dotyczącym tych funduszy lub służącym usprawnieniu zarządzania programem, w tym zarządzania finansowego (zgodnie z art. 65 lit. f),
7. analizowanie i zatwierdzanie wszelkich propozycji zmian treści decyzji Komisji w sprawie wkładu funduszy,
8. dodatkowe zadania wynikające ze specyfiki danego RPO,
9. inne.

 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego został powołany w dniu 20 listopada 2007 r. przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (uchwała ZWP nr 75/1216/07).
Przy wyborze członków Komitetu Monitorującego RPO WP uwzględniona została zasada równości szans oraz zasada partnerstwa. W Komitecie Monitorującym RPO WP zapewniono uczestnictwo strony samorządowej, rządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych z terenu województwa podkarpackiego. Obsługa techniczno-organizacyjna, prowadzenie sekretariatu oraz udzielanie informacji nt. Komitetu Monitorującego RPO WP należy do Oddziału Monitoringu i Ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Dodatkowe informacje nt. Komitetu monitorującego można uzyskać pod nr tel. (0-17) 747 64 65 lub adresem g.kapusta@podkarpackie.pl.

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013