Jesteś tutaj: Strona główna :: Ewaluacja
Ewaluacja
2011-02-14 14:19:21

Na podstawie art. 47 rozporządzenia Rady z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 państwa członkowskie zobowiązane zostały do przeprowadzania ewaluacji pomocy finansowanej z funduszy strukturalnych UE.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem ewaluacja ma „na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotykających dane państwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.

Ewaluacja jest definiowana jako osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii.

Ze względu na moment, w którym ewaluacja jest wykonywana wyróżnia się:

    *  ocenę ex-ante- przeprowadzenie oceny szacunkowej przed rozpoczęciem realizacji programu. Ewaluacja ex ante RPO WP została przeprowadzona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Instytucją Zarządzającą RPO WP. Ewaluacja ta została wykonana w 2006 r. przez ewaluatorów z firmy WYG International, a jej wynik został uwzględniony w procesie programowania. Raport dostępny jest na stronie www.ewaluacja.gov.pl.
    *  ocenę on going - przeprowadzenie bieżącej oceny połączonej z monitorowaniem programu,
    * ocenę ex-post - przeprowadzenie oceny nie później niż rok po zakończeniu realizacji programu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 1083/2006 ewaluacja ex post przeprowadzana jest przez Komisję Europejską we współpracy z Państwem Członkowskim i Instytucją Zarządzającą RPO WP.Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013