Organizacja procesu ewaluacji
2015-12-09 14:02:11

Za prowadzenie procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 odpowiada Jednostka Ewaluacyjna RPO WP umiejscowiona w Oddziale monitoringu i ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Jednostka Ewaluacyjna odpowiada między innymi za:

   a. współpracę z IK RPO w zakresie przeprowadzanych przez nią badań ewaluacyjnych regionalnych programów operacyjnych dotyczących kwestii horyzontalnych w obszarach i terminach wskazanych przez KJO w Planie ewaluacji NSRO oraz przez IK RPO w Planie ewaluacji kwestii horyzontalnych w ramach 16 RPO,
   b. inicjowanie bieżącego badania ewaluacyjnego dotyczącego wybranych aspektów RPO WP,
   c. opracowanie zakresu planowanego badania ewaluacyjnego,
   d. wybór ewaluatora zewnętrznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),
   e. koordynowanie współpracy instytucji zaangażowanych w proces ewaluacji
      z ewaluatorem zewnętrznym, w tym pomoc ewaluatorowi w zakresie dostępu do danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny,
   f. ocena wstępnych wersji raportów końcowych i raportów cząstkowych,
   g. gromadzenie informacji dotyczących zakresu i sposobu wykorzystania rekomendacji sformułowanych przez ewaluatora i udostępnianie ich KJO na jej prośbę.


Realizacja procesu ewaluacji odbywa się we współpracy z Grupą sterującą procesem ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (GSE). Grupa jest ciałem doradczym, zapewniającym merytoryczne wsparcie dla Jednostki Ewaluacyjnej RPO WP przy planowaniu ewaluacji, przygotowywaniu projektów badań ewaluacyjnych (ich zakresów, kryteriów wyboru wykonawcy oraz oceny ofert) oraz przy ocenie raportów z badań ewaluacyjnych. Pomoc GSE jest niezbędna głównie przy realizacji badań obejmujących swym zakresem specyficzną tematykę odpowiadającą obszarom ewaluacji określonym w Planie ewaluacji RPO WP. Ww. aspekt funkcjonowania Grupy uwzględniono przy konstrukcji jego składu osobowego, który tworzą przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (posiadający doświadczenie zgodne z wyznaczonymi obszarami ewaluacji) oraz jednostek ewaluacyjnych programów realizowanych w regionie (PO KL, PO RPW).

>>Regulamin Grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP<<

Kontakt:
Grzegorz Kapusta, Kierownik Oddziału monitoringu i ewaluacji, tel. (17) 747 64 65,
e-mail: g.kapusta@podkarpackie.pl

Małgorzata Piech, podinspektor w Oddziale monitoringu i ewaluacji, tel. (17) 747 68 78,
e-mail: m.piech@podkrpackie.pl

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013