Badania ewaluacyjne 2010 r.
2011-07-05 09:59:46

Badanie ewaluacyjne pn. „System wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

Okres realizacji: kwiecień – wrzesień 2010
Wykonawca: PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa
Cel badania: Kompleksowa weryfikacja systemu pomiaru postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pod względem zapewnienia jego skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji.
Raport końcowy: Raport końcowy badania pn. „System wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

Pobierz raport

Pobierz aneksy 1
Pobierz aneksy 2
Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego: Uchwała nr 323/6769/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 listopada 2010r.


 

Badanie ewaluacyjne „Komplementarność projektów realizowanych w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z regionalnym układem komunikacyjnym”

 


Okres realizacji: marzec – lipiec 2010
Wykonawca: EGO – Evaluation for Government Organizations S.C.
Cel badania: Ocena komplementarności projektów działania 2.1 RPO WP z działaniami komunikacyjnymi podejmowanymi w województwie podkarpackim w celu wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
Raport końcowy: Raport końcowy badania „Komplementarność projektów realizowanych w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z regionalnym układem komunikacyjnym”

 

Pobierz raport
Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego: Uchwała nr 311/6371/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 września 2010 r.

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl
Badania ewaluacyjne 2009 r.
2011-07-05 10:04:23

Badanie ewaluacyjne „Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008
za pomocą modelu HERMIN”


Okres realizacji: czerwiec – wrzesień 2009
Wykonawca: Instytut Wiedzy i Innowacji - Fundacja
Cel badania: Określenie i ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na wybrane wskaźniki makroekonomiczne gospodarki województwa podkarpackiego za pomocą regionalnego modelu HERMIN
Raport końcowy: Raport końcowy badania ewaluacyjnego „Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN”

Prezentacja raportu końcowego badania
Zakres i sposób wykorzystania rekomendacji: nie dotyczy 
Badanie ewaluacyjne

„Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2009
Wykonawca: PSDB Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena skuteczności funkcjonowania systemu przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Raport końcowy: Raport końcowy badania ewaluacyjnego „Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

Prezentacja raportu końcowego badania

Zakres i sposób wykorzystania rekomendacji:
Uchwała nr 254/4946/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 lutego 2010 r.
Badanie ewaluacyjne „Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego

wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP”


Okres realizacji:
sierpień – grudzień 2009
Wykonawca: InfoAudit Sp. z o.o. we współpracy z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
Cel badania: W ramach badania ocenie poddano sprawność funkcjonowania systemu wyboru projektów na przykładzie naborów przeprowadzonych w ramach RPO WP w 2008r. Ocena naborów przeprowadzona została w kontekście zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP. Ponadto analizie poddano oszacowane wartości wskaźników osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna, celem ich modyfikacji i dopasowania do celów Programu.
Raport końcowy: Raport końcowy badania „Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP”

Prezentacja raportu końcowego badania

Zakres i sposób wykorzystania rekomendacji:
Uchwała nr 253/4894/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2010r.

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl
Badania ewaluacyjne 2008 r.
2011-07-05 09:40:40
Badanie ewaluacyjne „Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych”

Okres realizacji: czerwiec – wrzesień 2008
Wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o.o.
Cel badania: Analiza przyczyn zróżnicowania aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych UE
Raport końcowy:
Raport końcowy badania ewaluacyjnego „Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych”
Prezentacja raportu końcowego badania
Zakres i sposób wykorzystania rekomendacji:
Uchwała nr 151/2734/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2008r.

 

 

 

Badanie ewaluacyjne „Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

 

Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2008
Wykonawca: Konsorcjum Grupy Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. oraz Grupy Gumułka Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena Systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji organizacji i procedur Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Raport końcowy:
Raport końcowy badania ewaluacyjnego „Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”
Prezentacja raportu końcowego badania
Zakres i sposób wykorzystania rekomendacji:
Uchwała nr 174/3181/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2009r.
 
Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013