Nowości w portalu RPO WP na lata 2007 - 2013 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl opis Nabór wniosków w ramach działania 2.2 i osi III 2018-01-30 10:22:34 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3902 <p align="center"><img alt="" src="/pliki/image/vii/rpo_logo.jpg" width="600" height="65" align="middle" /></p> <p align="center"><strong>ROZPOCZĘTO NAB&Oacute;R WNIOSK&Oacute;W W TRYBIE KONKURSOWYM (PROCEDURA STANDARDOWA) O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODK&Oacute;W EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEW&Oacute;DZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 w ramach</strong> <br /> <strong>Osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna</strong><br /> <strong>oraz Osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne </strong></p> <p><strong>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013 przyjmuje wnioski:</strong><br /> <strong>- w terminie od dnia 30 stycznia&nbsp; 2012 r. do dnia 30 sierpnia 2012 r.</strong> <strong>w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna oraz </strong><br /> <strong>- w terminie od dnia 30 stycznia&nbsp; 2012 r. do dnia 26 kwietnia 2012 r. w ramach osi III </strong><strong>Społeczeństwo informacyjne</strong><strong> </strong></p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li><strong>Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu:</strong> <ul> <li>od dnia 30 stycznia&nbsp; 2012 r. do dnia 30 sierpnia 2012 r. w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna</li> <li>od dnia 30 stycznia&nbsp; 2012 r. do dnia 26 kwietnia 2012 r. w ramach osi III Społeczeństwo informacyjne</li> </ul> Data wpływu wniosku o dofinansowanie projektu liczona jest od terminu dostarczenia do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO&nbsp;lub w przypadku dostarczenia pocztą - daty stempla Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.</li> <li><strong>Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu </strong>w przypadku procedury standardowej rozumiany jako podjęcie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwały o wyborze projektów do dofinansowania po dokonaniu oceny strategicznej &ndash; IV kwartał 2012 r. Wyniki oceny wniosków opublikowane zostaną na stronie <a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl">www.rpo.podkarpackie.pl</a>.<br /> Termin&nbsp;realizacji projektu - podpisanie umowy z wykonawcą projektu powinno nastąpić nie później niż 6 m-cy od daty podpisania umowy o dofinansowanie. Złożenie wniosku o płatność końcową&nbsp;powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2014 r.</li> <li><strong>Miejsce składania wniosków </strong> <br /> Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w siedzibie <em>Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, Aleja Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, </em>w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą&nbsp;kurierską lub listem poleconym na adres:<em> Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, Aleja Łukasza Cieplińskiego 4, 35 &ndash; 010 Rzeszów.</em><br /> Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają telefonicznie:<br /> <ul> <li>w zakresie działania 2.2 Infrastruktura energetyczna &ndash; Pan Grzegorz Topolewicz tel. (017) 747 65 27, Pan Paweł Lipiór tel. (017) 747 65 32, Pani Ewa Kopera tel. (017) 747 65 29,</li> <li>w&nbsp; zakresie osi III Społeczeństwo informacyjne &ndash; Pani Anna&nbsp; Głowacka tel. (017) 747 65 36, Pani Ewa Kopera tel. (017) 747 65 29,<br /> oraz drogą elektroniczną - e-mail <a href="mailto:pi@podkarpackie.pl">pi@podkarpackie.pl</a>.</li> </ul></li> <li><b>Sposób składania wniosków</b> <p>Wniosek powinien być dostarczony w zaklejonej kopercie (lub w innym zamkniętym opakowaniu), na której należy zamieścić:</p> <ul> <li>adres odbiorcy,</li> <li>nazwę i adres wnioskodawcy,</li> <li>napis: &bdquo;Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO&rdquo; oraz &quot;Nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 &ndash; 2013&quot;,</li> <li>nazwę i nr osi priorytetowej, nr działania i dodatkowo w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna rodzaj projektu, tj.: <ul> <li>projekt z zakresu odnawialnych źródeł energii,</li> <li>projekt z zakresu przesyłu energii elektrycznej,</li> <li>projekt z zakresu przesyłu energii cieplnej,</li> <li>projekt z zakresu sieci dystrybucji gazu ziemnego,</li> <li>projekt z zakresu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej,</li> <li>projekt z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw,</li> </ul></li> <li>tytuł projektu,</li> <li>adnotację: <ul> <li>dla wniosków w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna &bdquo;Nie otwierać do dnia 31 sierpnia 2012 r. do godz. 7.30&rdquo;</li> <li>dla wniosków w ramach osi III Społeczeństwo informacyjne &bdquo;Nie otwierać do dnia 27 kwietnia 2012 r. do godz. 7.30&rdquo;</li> </ul></li> </ul> <p>Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:</p> <ul> <li>Szczegółowym opisem priorytetów RPO WP na lata 2007 &ndash; 2013 <br /> <a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2011_12/urpo_wp_28122011_tj.pdf">plik do pobrania</a></li> <li>Regulaminem konkursu i załącznikami do regulaminu (wśród których znajdują się m.in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie projektu)</li> </ul> Pozostałe istotne materiały, podręczniki, wytyczne i wyjaśnienia zamieszczono na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Vademecum Wnioskodawcy/Beneficjenta . Wniosek o dofinansowanie projektu (wydruk z Generatora wniosków wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) oraz dodatkowo w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD w formacie XML i pdf).<p>&nbsp;</p> <p>Generator wniosków dostępny jest na stronie internetowej <a href="http://www.podkarpackie.pl/generator">www.podkarpackie.pl/generator</a></p> <p>Na etapie składania wniosków o dofinansowanie obowiązkowe są kompletne wnioski wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu i wypełnione zgodnie z wytycznymi oraz odpowiednimi przepisami prawa. Brak załącznika nr 1 <em>Studium wykonalności</em> wraz ze stanowiącym jego integralną część <em>Odniesieniem do kryteriów oceny merytorycznej &ndash; jakościowej</em> skutkować będzie odrzuceniem wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej bez wezwania do usunięcia braków.</p> <p>Wnioski o dofinansowanie wraz z odpowiednimi załącznikami muszą być przedłożone w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Zarówno we wniosku o dofinansowanie, jak i w załącznikach wszystkie stosowne pola muszą być wypełnione. Wniosek oceniony zostanie negatywnie na etapie oceny formalnej w procedurze standardowej, jeżeli w wyznaczonym terminie uzupełniony lub poprawiony wniosek nie zostanie dostarczony, lub dostarczony zostanie po wyznaczonym terminie, lub wskazany błąd nie zostanie właściwie poprawiony.</p> <p>Na etapie podejmowania decyzji przez wnioskodawców o rodzaju i zakresie rzeczowym projektów składanych w konkursie powinni oni zwrócić szczególną uwagę na przyjęte kryteria oceny merytorycznej - jakościowej przedstawione w Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP na lata 2007 &ndash; 2013. Dodatkowe szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Regulaminie konkursu.</p></li> <li><b>Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie</b><br /> <ul> <li>jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,</li> <li>jednostki sektora finansów publicznych,</li> <li>Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,</li> <li>szkoły wyższe,</li> <li>zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia z wyłączeniem: <ul> <li>zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest: minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,</li> <li>zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest przedsiębiorstwo,</li> </ul></li> <li>osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,</li> <li>partnerzy społeczni i gospodarczy, tj.: <ul> <li>organizacje pozarządowe,</li> <li>jednostki naukowe.</li> </ul></li> <li>kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,</li> <li>przedsiębiorcy : <ul> <li><u>w przypadku działania 2.2</u> - dotyczy wyłącznie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub do których jednostka samorządu terytorialnego przystąpiła, realizujących zadania o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie którego dotyczy projekt, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego.</li> <li><u>w przypadku osi III </u>- dotyczy wyłącznie spółdzielni telekomunikacyjnych i podmiotów wykonujących zadania użyteczności publicznej, na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego/związku komunalnego.</li> </ul></li> </ul></li> <li><b>Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu</b><br /> <ol type="a"> <li><b>w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna:</b> <ul> <li>roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących odnawialnych źródeł energii &ndash; projekty o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 0,5 mln PLN i wartości całkowitych wydatków niezbędnych do realizacji projektu poniżej 20 mln PLN, przy czym: <ul> <li>dla projektów realizowanych na obszarach objętych interwencją PROW, których wnioskodawcą jest gmina <ul> <li>minimalna wartość dofinansowania wynosić będzie powyżej 3 mln PLN,</li> <li>minimalna wartość dofinansowania wynosić będzie poniżej 3 mln PLN tylko w przypadku gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 2,5 mln PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW),</li> </ul></li> <li>dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych, maksymalna wartość całkowitych wydatków niezbędnych do realizacji projektu wynosić będzie poniżej 10 mln PLN,</li> </ul></li> <li>roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących infrastruktury przesyłu energii elektrycznej lub przesyłu energii cieplnej &ndash; projekty o wartości całkowitych wydatków niezbędnych do realizacji projektu poniżej 20 mln PLN,</li> <li>roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, w tym w skojarzeniu &ndash; projekty o wartości całkowitych wydatków niezbędnych do realizacji projektu poniżej 10 mln PLN,</li> <li>budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych oraz modernizacja istniejących sieci dystrybucji &ndash; projekty o wartości kosztów kwalifikowanych poniżej 8 mln PLN,</li> <li>kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz zmiana źródeł wytwarzania energii w celu ograniczenia tzw. &bdquo;niskiej emisji&rdquo; &ndash; projekty o wartości całkowitych wydatków niezbędnych do realizacji projektu poniżej 10 mln PLN,</li> <li>modernizacja obiektów spalania paliw z wyjątkiem zakresu wymienionego w załączniku XII do Traktatu o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do UE.</li> </ul></li> <li><b> w ramach osi III Społeczeństwo informacyjne</b> <ul> <li>e-usługi publiczne o wymiarze regionalnym i lokalnym (w tym e-zdrowie, e-edukacja),</li> <li>e-usługi w administracji publicznej &ndash; m.in. elektroniczny obieg dokumentów, podpis elektroniczny (w zakresie e-usług w administracji publicznej nie dopuszcza się składania projektów przez jednostki samorządu terytorialnego objęte projektem kluczowym &bdquo;PSeAP &ndash; Podkarpacki System e-Administracji Publicznej&rdquo;),</li> <li>tworzenie Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej dla poziomu regionalnego i lokalnego.</li> </ul> Szczegółowe wymagania dla projektów z zakresu e-usług w administracji publicznej, e-zdrowia oraz Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej dotyczące ich komplementarności i/lub braku powielania funkcjonalności z projektami na poziomie regionalnym i krajowym zawiera załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu.</li> </ol></li> <li><strong>Kryteria wyboru projektów </strong>&ndash; projekty będą wybierane do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w aktualnym <em>Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP na lata 2007 &ndash; 2013.</em></li> <li><strong>Maksymalny poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem &ndash; </strong>85 %</li> <li><b>Minimalna/maksymalna kwota wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla pojedynczego projektu </b> <ol type="a"> <li><b>w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna:</b> <ul> <li><u>projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw:</u> <ul> <li>minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 0,5 mln zł,</li> <li>maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 2 mln zł,</li> </ul></li> <li><u> projekty z zakresu przesyłu energii cieplnej:</u> <ul> <li>minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 1 mln zł,</li> <li>maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 4 mln zł,</li> </ul></li> <li><u> projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii </u>&ndash; dla projektów realizowanych na obszarach objętych interwencją PROW, których wnioskodawcą jest gmina realizowanych w miejscowościach należących do gminy wiejskiej, w miejscowościach należących do gminy miejsko &ndash; wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.,: <ul> <li>minimalna kwota dofinansowania ze środków EFRR wynosić będzie powyżej 3 mln zł,</li> <li>minimalna kwota dofinansowania ze środków EFRR wynosić będzie poniżej 3 mln zł tylko w przypadku gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 2,5 mln zł, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW)</li> </ul></li> </ul></li> <li><b>w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne:</b> <ul> <li><u>projekty z zakresu e-usług</u> (temat priorytetowy 13 &ndash; Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)) &ndash; minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 0,2 mln zł,</li> </ul></li> </ol></li> <li><b>Minimalna/maksymalna wartość projektu/ kosztów kwalifikowanych projektu </b> <ol type="a"> <li><b> w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna:</b><br /> <u>Minimalna wartość </u> <br /> <b>Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii:</b><br /> minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 0,5 mln zł,<br /> z wyłączeniem projektów, dla których wnioskodawcą jest gmina lub jednostka organizacyjna gminy, realizowanych w miejscowościach należących do gminy wiejskiej, w miejscowościach należących do gminy miejsko &ndash; wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys., gdy gmina nie wyczerpała limitu wsparcia w ramach PROW &ndash; w takim przypadku minimalna wartość (kwota) dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi powyżej 3 mln zł,<br /> <u>Maksymalna wartość </u> <b>Projekty o wartości całkowitych wydatków niezbędnych do realizacji projektu mniej niż 20 mln zł, z wyłączeniem:</b><br /> Projekty o wartości kosztów kwalifikowanych <ul> <li>inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych, dla których maksymalna wartość całkowitych wydatków niezbędnych do realizacji projektu wynosi mniej niż 10 mln zł,</li> <li>przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, w tym w skojarzeniu, dla których maksymalna wartość całkowitych wydatków niezbędnych do realizacji projektu wynosi mniej niż 10 mln zł,</li> <li>kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmiany źródeł wytwarzania energii w celu ograniczenia tzw. &bdquo;niskiej emisji&rdquo;, dla których maksymalna wartość całkowitych wydatków niezbędnych do realizacji projektu wynosi mniej niż 10 mln zł,</li> <li>systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych oraz modernizacja istniejących sieci dystrybucji, dla których maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi mniej niż 8 mln zł,</li> </ul></li> <li><b>w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne:</b> <br /> Projekty w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla celów dydaktycznych w publicznych szkołach wyższych &ndash; projekty o wartości kosztów kwalifikowanych poniżej 20 mln zł,</li> </ol></li> <li><b>Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:</b> <ol type="a"> <li><b>w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna:</b> <ul> <li>projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii &ndash; 33 893 000 zł</li> <li>projekty z zakresu przesyłu energii elektrycznej &ndash; 4 000 000 zł</li> <li>projekty z zakresu przesyłu energii cieplnej &ndash; 13 026 000 zł</li> <li>projekty z zakresu sieci dystrybucji gazu ziemnego &ndash; 3 553 000 zł</li> <li>projekty z zakresu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej &ndash; 2 000 000 zł</li> <li>projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw &ndash; 61 927 212 zł</li> </ul></li> <li><b>w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne &ndash; 30 000 000 zł</b></li> </ol> Ww. kwoty mogą ulec zmianie.</li> <li><b> Niezbędne dokumenty stanowiące integralną część ogłoszenia:</b><br /> Regulamin konkursu dla naboru wniosków w procedurze standardowej <br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/0_regulamin_konkursu_2_2_os_III.pdf">pobierz plik</a> <ol> <li>Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II &ndash; VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013 (Generator wniosków) &ndash; Generator wniosków dostępny jest na stronie internetowej <a href="http://www.podkarpackie.pl/generator">www.podkarpackie.pl/generator</a></li> <li>Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II-VII osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013 <br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/2_instrukcja_do_wniosku_2_2_III.pdf">pobierz plik</a></li> <li>Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II &ndash; VII osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013 <br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/3_instrukcja_do_zalacznikow_2_2_III.pdf">pobierz plik</a></li> <li>Lista wskaźników produktu i rezultatu &ndash; działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna <br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/4_lista_wskaznikow_2_2.pdf">pobierz plik</a></li> <li>Lista wskaźników produktu i rezultatu &ndash; oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne <br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/5_lista_wskaznikow_os_III.pdf">pobierz plik</a></li> <li>Wytyczne do opracowania studium wykonalności projektów &ndash; projekty dotyczące energetyki i ciepłownictwa <br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/6_wytyczne_sw_energetyki.pdf">pobierz plik</a></li> <li>Wytyczne do opracowania studium wykonalności projektów &ndash; projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego <br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/7_wytyczne_sw_spoleczenstwo_informacyjne.pdf">pobierz plik</a></li> <li>Lista sprawdzająca dotycząca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w procedurze preselekcji w ramach osi priorytetowych II &ndash; VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013 <br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/8_lista_sprawdzajaca_oceny_formalnej.pdf">pobierz plik</a></li> <li>Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej &ndash; jakościowej &ndash; działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna <br /> <a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/9_wyjasnienia_do_kryteriow_2_2.pdf">pobierz plik</a></li> <li>Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej &ndash; jakościowej &ndash; oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne <br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/10_wyjasnienia_do_kryteriow%20_os_III.pdf">pobierz plik</a><br /> &nbsp;</li> <li>Karta oceny merytorycznej &ndash; działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna <br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/11_karta_oceny_merytorycznej_2_2.pdf">pobierz plik</a></li> <li>Karta oceny merytorycznej &ndash; os priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne <br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/12_karta_oceny_merytorycznej_os_%20III.pdf">pobierz plik</a></li> <li>Wzory umów i decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami <br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/13_wzory_umow_i_decyzji.7z">pobierz plik</a></li> <li>Dodatkowe wyjaśnienia <br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/14_dodatkowe_wyjasnienia.pdf">pobierz plik</a></li> <li>Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji OOŚ/NATURA 2000&nbsp;<br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/15-%20Lista_sprawdzajaca%20OO%C5%9A.rtf">pobierz plik</a></li> </ol></li> <li><b>Przysługujący środek odwoławczy</b><br /> W terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny projektu wnioskodawca może wnieść protest w formie pisemnej do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013, Aleja Łukasza Cieplińskiego 4, 35 &ndash; 010 Rzeszów.</li> <li><b>Ograniczenia w zakresie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę</b> Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w danym konkursie w ramach: <ol type="a"> <li><b>działania 2.2 Infrastruktura energetyczna:</b> <ul> <li>projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii &ndash; bez ograniczeń,</li> <li>projekty z zakresu przesyłu energii elektrycznej &ndash; bez ograniczeń,</li> <li>projekty z zakresu przesyłu energii cieplnej &ndash; 1 wniosek,</li> <li>projekty z zakresu sieci dystrybucji gazu &ndash; bez ograniczeń,</li> <li>projekty z zakresu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej &ndash; bez ograniczeń,</li> <li>projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw &ndash;1 wniosek,</li> </ul></li> <li><b> osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne</b> &ndash; 1 wniosek.</li> </ol> W przypadkach wskazanych w literze a) i b), w których występuje ograniczenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie tylko 1 wniosku - jeden podmiot może ubiegać się o wsparcie tylko w ramach jednego projektu jako samodzielny wnioskodawca albo lider w projekcie partnerskim albo partner w projekcie partnerskim. Nie jest możliwe występowanie tego samego podmiotu w dwóch lub większej liczbie projektów bez względu na pełnioną rolę).</li> </ol> <hr /> <ul> <li>Wzór kalkulacji obliczenia wskaźników liczbowych w ramach kryteriów: Efektywność kosztowa projektu (stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO) oraz Zakładana liczba użytkowników z obszarów wiejskich),<br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/10_wyjasnienia_do_kryteriow_oceny_osi_III.doc">pobierz plik </a></li> <li>Wzór testu pomocy publicznej dla działania 2.2 oraz osi III<br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/test_pomocy_2_2_III.doc">pobierz plik</a></li> <li>Załącznik do wniosku o dofinansowanie - Tabele wydatków kwalifikowanych i źródeł finansowania kosztów kwalifikowanych dla projektów w ramach działania 2.2 zawierających dające się wyodrębnić elementy objęte i nieobjęte pomocą publiczną<br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/zalacznik_pomocy.xls">pobierz plik </a></li> <li>Wzór oświadczenia o zachowaniu przez projekt zasady neutralności technologicznej<br /> <a href="/pliki/file/vII/2012/01/nabor19/neutralnosc_technologiczna.doc">pobierz plik </a></li> </ul> Biuletyn informacyjny RPO WP na lata 2007-2013 w 2014 r. 2017-07-21 09:03:55 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3899 <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 &quot;Inwestujemy w rozwój&quot;. Numery z 2014 roku.<br /></span></span></strong></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;<em>Biuletyn Nr 1/2014&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </em></strong><strong><em><strong><em>Biuletyn Nr 2/2014</em></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </em></strong></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong><em><strong><em>Biuletyn Nr 3/2014</em></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; </em></strong></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong><em><strong><em>Biuletyn Nr 4/2014</em></strong> <br /></em></strong></span></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><em><a href="/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/2014_1_biuletyn_1%20maja.pdf" target="_blank"><img width="170" height="240" alt="" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/1_2014_biul_okl_popr.png" /></a>&nbsp;<a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/140708_inwest_2_2014.pdf"><img width="170" height="240" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/2_2014_biul_okl.PNG" alt="" /></a>&nbsp;<a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/141002_biul_3_2014.pdf"><img width="171" height="240" alt="" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/141002_biu3_14_okl.PNG" /></a> <a href="/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/2014_4_biul_iwr.pdf"><img width="169" height="240" alt="" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/2014_biulet_4olk.PNG" /></a><br /></em></span></span></strong></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p> Biuletyn informacyjny RPO WP na lata 2007-2013 w 2013 r. 2017-07-21 09:01:42 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3898 <p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 &quot;Inwestujemy w rozwój&quot;. Numery z 2013 roku.</strong><br /><br /></span></span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span><strong><em><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Biuletyn Nr 1/2013 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Biuletyn Nr 2/2013 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Biuletyn Nr 3/2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></em></strong></span><span style="font-size: larger;"><strong><em><span style="font-family: Arial;">Biuletyn Nr 4/2013</span></em></strong></span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: larger;"><strong><em><span style="font-family: Arial;">&nbsp; &nbsp;</span></em></strong></span><span style="font-size: larger;"><strong><em><span style="font-family: Arial;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></em></strong></span><span style="font-size: larger;"><strong><em><span style="font-family: Arial;"><br /></span></em></strong></span><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/1_2013_inwestujemy_net.pdf"><img width="170" height="240" alt="" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/1_2013_inwestujemy_okladka_net.PNG" /></a>&nbsp;<a href="/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/inwestujemy_02_2013_net.pdf" target="_blank"><img width="170" height="240" alt="" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/inwestujemy_02_2013_okladka_net.PNG" /></a> <a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/biul_03_13_net.pdf"><img width="170" height="240" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/png_inwes_03_2013_okladka_net.PNG" alt="" /></a> <a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/biuletyn_04_2013_net.pdf"><img width="170" height="240" alt="" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/inwestujemy_04_2013_okladka_net.PNG" /></a></p> Biuletyn informacyjny RPO WP na lata 2007-2013 w 2012 r. 2017-07-21 08:58:25 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3897 <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 &quot;Inwestujemy w rozwój&quot;. Numery z 2012 roku.</span></span></strong></p><p>&nbsp;</p><p><em><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Biuletyn Nr 1/2012 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Biuletyn Nr 2/2012&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Biuletyn Nr 3/2012&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong></em><em><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Biuletyn Nr 4/2012</span></span></strong></em></p><p>&nbsp;</p><p><a href="/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/inwestujemy_01_2012_net.pdf" target="_blank"><img width="170" height="240" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/1_2012_biul_okl.jpg" alt="" /></a><a href="/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/inwestujemy_2012_02_net.pdf" target="_blank"><img width="170" height="240" alt="" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/okla_biul_2_2012_do_wszystkich.png" /></a><a href="/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/inwestujemy_03_2012_net.pdf" target="_blank"><img width="170" height="240" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/3_2012_okladka_03_2012_net_170x240.PNG" alt="" /></a><a href="/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/inwestujemy_04_2012_net.pdf" target="_blank"><img width="170" height="240" src="/pliki/image/obrazki/2012/inwestujemy_04_2012_okladka_net.PNG" alt="" /></a></p> Posiedzenia Komitetu Monitorującego w 2017 r. 2017-06-23 12:40:04 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3896 <p><strong><br /></strong></p><p><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP &ndash;&nbsp; 1 marca 2017 r.</span></span></strong></p><p><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2017/xxx_posiedzenie/170529_prot_z_xxx_km.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2017/xxx_posiedzenie/170529_prot_z_xxx_km.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Protokół z XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 1 marca 2017 r.</span></span></a></li></ul><p><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Załączniki do protokołu:</span></span></u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2017/xxx_posiedzenie/170529_porz_obr_xxx.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Porządek obrad XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP</span></span></a></li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2017/xxx_posiedzenie/170529_lista_os_xxx.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Lista osób obecnych na XXX posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP</span></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2017/xxx_posiedzenie/170529_uchw_88_xxx_17.pdf" target="_blank">Uchwała nr 88/XXX/17 w sprawie przyjęcia protokołu z XXIX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2007-2013 w dniu 22 czerwca 2016 r.</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2017/xxx_posiedzenie/170529_uchw_89_xxx_17.pdf" target="_blank">Uchwała nr 89/XXX/17 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania końcowego z realizacji RPO WP na lata 2007-2013.</a><br /></span></span></li></ul><p><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Załącznik do uchwały: </span></span></u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2017/xxx_posiedzenie/170529_spr_konc_z_zal.zip" target="_blank">Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO WP na la</a></span></span><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2017/xxx_posiedzenie/170529_spr_konc_z_zal.zip" target="_blank"><span style="font-size: larger;">ta 2007-2013</span></a><span style="font-size: larger;"> z załącznikami</span></p><p><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Prezentacje z XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP</span></span></u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2017/xxx_posiedzenie/170529_prez_nt_pods_rpo_7_13.pdf" target="_blank">Prezentacja nt. podsumowania RPO WP na lata 2007-2013</a></span></span></p><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO WP na lata 2007-2013 przekazane do Komisji Europejskiej:</span></span></strong></p><ul><li><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/20170623_spr_kon_rpo.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO WP na lata 2007-2013</span></span></a></li></ul><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2017/xxx_posiedzenie/20170623_zalacz.7z" target="_blank">* Załączniki</a></span></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> Inne ważne dokumenty 2017-06-23 12:32:53 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3895 <p><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Do pobrania:</span></span></strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/20170623_spr_kon_rpo.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO WP na lata 2007-2013</span></span></a></li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *&nbsp; <a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2017/xxx_posiedzenie/20170623_zalacz.7z" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Załączniki do sprawozdania</span></span></a></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/100618_wytyczne_do_zab_czerw_2010_r.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie</span></span></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Inne_wytyczne/20150212_wyt_zamowienia2.doc"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Indykatywne%20wykazy%20ipk/2016_10_iwipk.doc" target="_blank">Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><em>- nowy</em></strong></span></a><br /></span></span></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/nsro_maj2007.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia</span></span></a></li><li><a target="_blank" href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/wytyczneunijne/Strony/glowna.aspx"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Strategiczne Wytyczne Wspólnoty</span></span></a></li><li><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/122"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji<br /></span></span></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Plany%20komunikacji%20RPO%20WP/plan_komun_2014_aktual.doc"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/kontrakt_wojew__dzki.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Kontrakt wojewódzki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/za__czniki_do_kontraktu.rar">Załączniki do Kontraktu wojewódzkiego</a> - plik RAR<br /></span></span></li></ul><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/aneks_nr_1_do_kontraktu_wojew_dzkiego.pdf"><br />- Aneks nr 1 DO KONTRAKTU WOJEW&Oacute;DZKIEGO DLA WOJEW&Oacute;DZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 6 lutego 2008 roku</a></span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/aneks_nr_2_do_kontraktu_wojew_dzkiego.doc">Aneks nr 2 DO KONTRAKTU WOJEW&Oacute;DZKIEGO DLA WOJEW&Oacute;DZTWA PODKARPACKIEGO</a>&nbsp;/<a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/zalaczniki_aneks2.zip">załączniki do aneksu nr 2</a>/</span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/aneks_nr_3_do_kontraktu_wojew_dzkiego.doc">Aneks nr 3 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 6 lutego 2008 roku</a></span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/vII/2012/06/a4_do_kw.doc">Aneks nr 4 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2011 roku</a></span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/vII/2012/06/a5_do_kw.doc">Aneks nr 5 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2012 roku</a>&nbsp;/</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/vII/2012/06/zal_do_a_5_do_kw(1).rar">załączniki do aneksu nr 5 &ndash; plik RAR</a>/</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">.</span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2013%2011/aneks-nr-6-do-kw-dla-wp-z-dnia-4-11-2013.doc">Aneks nr 6 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 4 listopada 2013 roku</a></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;">- <a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2014_09/kontrakt_aneks_7_z_dnia_18_09_2014.pdf">Aneks nr 7 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 18 września 2014 roku</a></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: 14.4px;">- <a target="_blank" href="/pliki/file/vII/2015/aneks-8-kontrakt-wojewodzki.pdf">Aneks nr 8 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 15 września 2015 roku</a></span></p><p style="margin-left: 40px;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/160622_aneks_9.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">- Aneks nr 9 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 7 czerwca 2016 roku</span></span></a></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/20170317_aneks10_kw.pdf" target="_blank">- Aneks nr 10 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 13 marca 2017 roku</a></span></span></p><p>&nbsp;</p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/proc_odw_od28_czerw_2013.PDF"><span style="font-size: larger;">Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span><strong><em><span style="font-size: larger;"> </span></em></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><em><span style="font-size: larger;"><br /></span></em></strong></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/proc_odw_cza_5_lip_%202011_27%20czer_2013.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - wersja aktualna do dnia 27 czerwca 2013 r. włącznie</span></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/procedura_odwo_awcza.doc"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. - wersja aktualna do dnia 4 lipca 2011 r. włącznie</span></span></a><br />&nbsp;</li></ul><ul><li>&nbsp;<span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/katalog_definicji_wskaznikow.pdf">Katalog definicji wskaźników kluczowych (wersja z kwietnia 2010 r.), spójny z treścią załącznika nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej</a><br /></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3049"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Zasady udzielania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013</span></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><font face="Arial"><span style="font-size: 14.4px;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/uz-108-2348-15.pdf" target="_blank">Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie ustalenia terminu rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2015 w ramach RPO WP na lata 2007-2013</a></span></font></li></ul><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Obowiązujące wytyczne:&nbsp; <br /><a target="_blank" href="http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/prawo/obowiazujace_prawo/Strony/lista.aspx">Krajowe wytyczne do programów na lata 2007-2013</a><br />&nbsp;</span></span></p> Posiedzenia Komitetu Monitorującego w 2016 r. 2017-05-29 11:26:44 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3890 <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;">Posiedzenia Komitetu Monitorującego w 2016 roku</span></strong><span style="font-size: larger;"><br /></span></p><p style="text-align: center;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/160121_plan_pr_km.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><br /></span></a></p><p style="text-align: center;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/160121_plan_pr_km.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;">&gt;&gt;Plan pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 2016 rok&lt;&lt;</span></a></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><hr /><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><br /><strong>XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP &ndash;&nbsp; 21 marca 2016 r.</strong><br /></span></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><ul><li><span style="font-size: larger;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxviii_posiedzenie/4_prot_z_xxviii_km.pdf" target="_blank">Protokół z XXVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 21 marca 2016 r.</a><br /></span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><u>Załączniki do protokołu</u>:</span></p><ul><li><span style="font-size: larger;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxviii_posiedzenie/5_porz_obr_xxviii_km.pdf" target="_blank">Porządek obrad XXVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP.</a><br /></span></li><li><span style="font-size: larger;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxviii_posiedzenie/6_lista_os_xxviii_km.pdf" target="_blank">Lista osób obecnych na XXVIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP.</a><br /></span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><br /></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxviii_posiedzenie/7_uchw_protok.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Uchwała nr 84/XXVIII/16 w sprawie przyjęcia protokołu z XXVII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2007-2013 w dniu 5 października 2015 r.</span></a><span style="font-size: larger;"><br /></span></li></ul><ul><li><span style="font-size: larger;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxviii_posiedzenie/8_uchw_spraw.pdf" target="_blank">Uchwała nr 85/XXVIII/16 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WP za II półrocze 2015 r.</a><br /></span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><br /><u>Załącznik do uchwały: </u><br /></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxviii_posiedzenie/9_spraw_okr_ii_polr_2015.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Sprawozdanie okresowego z realizacji RPO WP za II półrocze 2015 r.</span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxviii_posiedzenie/10_zalacz_1.xls" target="_blank">załącznik&nbsp; 1</a><br /></span></li><li><span style="font-size: larger;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxviii_posiedzenie/11_zalacz_nr_2.xls" target="_blank">załącznik 2</a><br /></span></li><li><span style="font-size: larger;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxviii_posiedzenie/12_zalacz_nr_3.xls" target="_blank">załącznik 3</a><br /></span></li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxviii_posiedzenie/13_zalacz_nr_4.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;">załącznik 4</span></a><span style="font-size: larger;"><br /></span></li></ul><p style="text-align: justify;"><u><span style="font-size: larger;"><br />Prezentacje z XXVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP:</span></u><span style="font-size: larger;"><br /></span></p><p>&nbsp;</p><ul><li><span style="font-size: larger;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxviii_posiedzenie/14_prez_stan_real_7_13.pdf" target="_blank">Stan realizacji RPO WP na lata 2007-2013</a><br /></span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><br /></span></p><hr /><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><br /><strong>XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP &ndash;&nbsp; 22 czerwca 2016 r.</strong><br /><br /></span></p><ul><li><span style="font-size: larger;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxix_posiedzenie/15_uchw_protok.pdf" target="_blank">Uchwała nr 86/XXIX/16 w sprawie przyjęcia protokołu z XXVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2007-2013 w dniu 21 marca 2016 r.</a><br /></span><span style="font-size: larger;"><br /></span></li><li><span style="font-size: larger;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxix_posiedzenie/16_uchw_spraw.pdf" target="_blank">Uchwała nr 87/XXIX/16 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP na lata 2007-2013 za 2015 r.</a><br /></span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><br /><br /><u>Załącznik do uchwały: </u><br /></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxix_posiedzenie/17_spraw_info_iif_2015_r_.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Sprawozdanie roczne z realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP na lata 2007-2013 za 2015 r.</span></a></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><u>Prezentacje z XXVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP:</u><br /><br /></span></p><ul><li><span style="font-size: larger;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxix_posiedzenie/18__22_06_16_prezent_stan_real_rpo_7_13.pdf" target="_blank">Stan realizacji RPO WP na lata 2007-2013</a></span></li></ul><p>&nbsp;</p><p><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Protokół</span></span></u></p><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxix_posiedzenie/170529_prot_xxix.pdf" target="_blank">Protokół z XXIX posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 22 czerwca 2016 r.</a></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><p><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Załączniki do protokołu</span></span></u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">:<br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxix_posiedzenie/170529_porz_obr_xxix.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Porządek obrad XXIX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2016/xxix_posiedzenie/170529_lista_os_xxix.pdf" target="_blank">Lista osób obecnych na XXIX posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP</a></span></span></li></ul><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Posiedzenia Komitetu Monitorującego w 2015 r. 2016-11-08 14:44:07 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3887 <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Posiedzenia Komitetu Monitorującego w 2015 roku</span></span></strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"> <br /> <br /> <a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/150323_plan_pracy_km2015r.pdf" target="_blank">&gt;&gt;Plan pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 2015 rok&lt;&lt; </a></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP &ndash;&nbsp; 18 marca 2015 r.</strong><br /> <br /> <br /> </span></span></p> <ul> <li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xv_posiedzenie_km/150402_uchwala_protok.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Uchwała nr 78/XXV/15 w sprawie przyjęcia protokołu z XXIV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2007-2013 w dniu 23 września 2014 r.</span></span></a></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <ul> <li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xv_posiedzenie_km/150402_uchwala_zatw_spraw.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Uchwała nr 79/XXV/15 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WP za II półrocze 2014 r.</span></span></a></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <u>Załącznik do uchwały: </u><br /> </span></span></p> <ul> <li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xv_posiedzenie_km/150402_spraw_okr_rpo_2_polr_2014.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za II półrocze 2014r.</span></span></a></li> <li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xv_posiedzenie_km/150402_zal_nr_1.xls"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">załącznik 1</span></span></a></li> <li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xv_posiedzenie_km/150402_zal_nr_2.xls"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">załącznik 2</span></span></a></li> <li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xv_posiedzenie_km/150402_zal_nr_3.xls"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">załącznik 3</span></span></a></li> <li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xv_posiedzenie_km/150402_zal_nr_4.xls"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">załącznik 4</span></span></a></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <u>Prezentacje z XXV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP</u><br /> </span></span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xv_posiedzenie_km/150402_prezentacja_stan_real_rpo_07_13.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Stan realizacji RPO WP na lata 2007-2013</span></span></a></li> <li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xv_posiedzenie_km/150402_prezentacja_rpo_14_20.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Informacja nt. RPO WP na lata 2014-2020<br /> </span></span></a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><u><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: larger;">Protokół</span></span></u></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xv_posiedzenie_km/protok%C3%B3%C5%82%20z%20XXV%20KM.pdf"><span style="margin: 0px; font-size: larger;"><span style="margin: 0px; font-family: Arial;">Protokół z XXV posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 18 marca 2015 r.</span></span></a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <hr /> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP - 17 czerwca 2015 r.</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/uchwa%C5%82a%20nr%2080-XXVI-15.pdf">Uchwała nr 80/XXVI/15 w sprawie przyjęcia protokołu z XXV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2007-2013 w dniu 18 marca 2015 r.</a></li> <li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/uchwa%C5%82a%20nr%2081-XXVI-15.pdf">Uchwała nr 81/XXVI/15 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WP za 2014 r.</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Załączniki do uchwały:</span></span></u></p> <ul> <li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/Spr_%20roczne%20RPO%20WP%20za%20rok%202014.pdf">Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP za 2014 r.</a></li> <li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/Za%C5%82_%20nr%201-5.xls">Załącznik 1-5</a></li> <li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/Za%C5%82_%20nr%206%20EU%202020.xls">Załącznik 6</a></li> <li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/Za%C5%82_%20nr%207%20UE%20RMB.xls">Załącznik 7</a></li> <li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/Za%C5%82_%20nr%208_%20Wsk_%20kluczowe.xls">Załącznik 8</a></li> <li>Załącznik 9</li> <li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/Za%C5%82_%20nr%2010%20Informacja-promocja.doc">Załącznik 10</a></li> <li>Załącznik 11</li> <li>Załącznik 12</li> <li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/Za%C5%82_%20nr%2013%20Rekomendacje.doc">Załącznik 13</a></li> <li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/Legenda.doc">Załącznik 14 a</a></li> <li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/Mapa.pdf">Załącznik 14 b</a></li> <li>Załącznik 15</li> <li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/za%C5%82_%20nr%2016%20Uchwa%C5%82y%20KM.xls">Załącznik 16</a></li> <li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/Za%C5%82_%20nr%2017%20projekty%20PO.xls">Załącznik 17</a></li> <li>Załącznik 18</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Prezentacje z XXVI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP:</span></span></u></p> <ul><li>Stan realizacji RPO WP na lata 2007-2013</li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/Nadbudowa%20bloku%20dzieci%C4%99cego%20H1%20na%20potrzeby%20Oddzia%C5%82u%20Onkohematologii-last.ppt">Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: larger;"><u>Protokół</u></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/protok%C3%B3%C5%82%20XXVI%20KM.doc">Protokół z XXVI posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 17 czerwca 2015 r.</a></li><li>Załącznik 1: <a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/Porz%C4%85dek%20obrad.pdf">Porządek obrad XXVI posiedzenia KM RPO WP</a></li><li>Załącznik 2: <a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvi%20posiedzenie%20km/lista%20os%C3%B3b%20ob%20%20na%20XXVI%20KM.doc">Lista osób obecnych na XXVI posiedzeniu KM RPO WP</a></li></ul><hr /><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: larger;"><b style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP &ndash; &nbsp;5 października 2015r.</span></b></span></p><p>&nbsp;</p><p><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvii/uchw_ws_protok_82xii15.pdf" target="_blank">- Uchwała nr 82/XXVII/15 w sprawie przyjęcia protokołu z XXVI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2007-2013 w dniu 17 czerwca 2015 r.</a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvii/uchw_ws_spraw_8xii15.pdf">- Uchwała nr 83/XXVI/15 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z&nbsp;realizacji RPO WP za I półrocze 2015 r.</a></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: larger;"><u>Załączniki do Uchwały:</u></span></p><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvii/Sprawozdanie%20I%20p%C3%B3%C5%82_%202015r_.zip">Sprawozdanie okresowego z realizacji RPO WP za I półrocze 2015 r</a>.</li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvii/za%C5%82%C4%85czniki_nr_1.xls">Załącznik 1</a></li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvii/zalacznik_nr_2.xls" target="_blank">Załącznik 2</a></li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvii/zalacznik_nr_3.xls" target="_blank">Załącznik 3</a></li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvii/zalacznik_nr_4.xls" target="_blank">Załącznik 4</a></li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvii/za%C5%82acznik_nr%205%20Formularz%20dot_%20informacji%20i%20promocji.doc">Załącznik 5</a></li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvii/za%C5%82acznik%206%20Tabela%20pozarz%C4%85dowe.xls">Załącznik 6</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: larger;"><u>Prezentacje z XXVII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP:</u></span></p><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvii/15_paz_stan_real_rpo.pdf" target="_blank">Stan realizacji RPO WP na lata 2007-2013</a></li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvii/prezentacja%202015_10_02.ppt">Prezentacja projektów kluczowych dot. dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WP 2007-2013</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Protokół</span></span></u></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvii/1_prot_xxvii_km.pdf" target="_blank">Protokół z XXVII posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 5 października 2015 r.</a></li></ul><p><br /><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Załączniki do protokołu:</span></span></u></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvii/2_porz_obrad_xxvii_km.pdf" target="_blank">Porządek obrad XXVII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP.</a></li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2015/xxvii/3_lista_os_obec_xxvii_km.pdf" target="_blank">Lista osób obecnych na XXVII posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP.</a><br />&nbsp;</li></ul> <p style="text-align:justify;line-height:150%" class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><p>&nbsp;</p> 25.10.2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 2016-11-02 08:16:05 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3886 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 227/4593/16 z dnia 25 października 2016 r. dokonał <em>zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. </em><br />&nbsp;&nbsp; W związku z końcową fazą realizacji <em>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</em> oraz z uwagi na to, że wszystkie inwestycje umieszczone w <em>Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</em> zostały zakończone i rozliczone, zaktualizowano dane w zakresie ostatecznych budżetów (koszt całkowity i EFRR) umieszczonych na liście inwestycji.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><img src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" alt="" width="27" height="18" /><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Indykatywne%20wykazy%20ipk/2016_10_iwipk.doc" target="_blank"><strong>Pobierz wykaz</strong></a></p> Badania ewaluacyjne 2014 r. 2016-10-19 15:01:55 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3883 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Badanie ewaluacyjne &bdquo;Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście dostępności komunikacyjnej&rdquo;</strong></span></span></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Okres realizacji: </strong>sierpień &ndash; listopad 2014<br /><strong>Wykonawca: </strong>Konsorcjum firm:<br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Collect Consulting S.A; ul. Rolna 14, 40-555 Katowice&nbsp; (lider konsorcjum);<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Invest &amp; Consulting Group Sp. z o. o., ul. Sobieskiego 11 lok. E6, 40-082 Katowice (członek konsorcjum).<br /><strong>Cel badania: </strong>Ocena potencjalnych efektów inwestycji komunikacyjnych podejmowanych w ramach działania 2.1 RPO WP w kontekście poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, a tym samym jego atrakcyjności inwestycyjnej.</p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><strong><em>Do pobrania:</em></strong></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_iv/141219_raport_konc_28_11_2014_v_2.pdf"><strong>Raport końcowy</strong></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_iv/141219_etykiety_rozklad.png"><strong>Mapa </strong>&ndash; rozkład przestrzenny projektów</a></li><li><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2013_badanie_lll/150330_tab_rek_komunikacja.pdf" target="_blank">Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego: Uchwała Nr 35/741/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 marca 2015 r.&nbsp; </a></li></ul><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><hr /><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Badanie ewaluacyjne &bdquo;Ocena działań informacyjno &ndash; promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013&rdquo;</span></span></strong></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><strong>Okres realizacji:</strong> lipiec &ndash; październik 2014 r.<br /><strong>Wykonawca:</strong> Agrotec Polska Sp. z o.o. <br /><strong>Cel badania: </strong>Ocena polityki komunikacyjnej oraz rezultatów działań informacyjno &ndash; promocyjnych zdefiniowanych w Planie komunikacji RPO WP 2007-2013.</p><p style="text-align: left;"><strong><em><br />Do pobrania:</em></strong></p><ul><li><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_iii/141202_raport_konc.pdf" target="_blank"><strong>Raport końcowy</strong></a></li><li><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_iii/141202_mapy_dz_in_pr.doc" target="_blank"><strong>Załącznik &ndash; </strong>Przestrzenny rozkład i zasięg zastosowanych narzędzi promocyjnychw ramach RPO WP na lata 2007-2013. </a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_iii/20150202_tab_rekom.pdf">Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego: Uchwała Nr 19/382/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 stycznia 2015 r.&nbsp; </a></li></ul><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><hr /><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Badanie ewaluacyjne &bdquo;10 lat województwa podkarpackiego w UE &ndash; ocena wykorzystania funduszy europejskich w rozwoju regionu&rdquo;</strong></span></span><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Okres realizacji: </strong>maj &ndash; wrzesień 2014 r.<br /><strong>Wykonawca:</strong> konsorcjum firm: Zachodniopomorska Pracowania Badawcza Marta Rzeczkowska &ndash; Owczarek oraz Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o<br /><strong>Cel badania:</strong> Ocena efektywności wykorzystania funduszy europejskich w kontekście społeczno-gospodarczego rozwoju województwa podkarpackiego.<br /><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Do pobrania:</em></strong></p><ul><li><strong><a target="_blank" href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_i/141015_rap_konc_16092014_rozw.pdf">Raport końcowy</a></strong></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_i/141015_matr_proj_lata_2004_2014.xls"><strong>Załącznik </strong>&ndash; Matryca projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego w latach 2004-2014 z podziałem na powiaty</a></li><li><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_iii/20150108_tab_wdr_rekom.pdf" target="_blank">Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego: Uchwała Nr 6/134/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 grudnia 2014 r.</a><br />&nbsp;</li></ul><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><hr /><p style="text-align: center;"><br /><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Badanie ewaluacyjne: &bdquo;Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020&rdquo;</strong></span></span><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Okres realizacji:</strong> maj &ndash; wrzesień 2014r.<br /><strong>Wykonawca:</strong> konsorcjum firm: WYG PSDB Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy &bdquo;S-TO-S&rdquo;<br /><strong>Cel badania:</strong> Ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kontekście luki finansowej.<br /><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Do pobrania:</em></strong></p><ul><li><strong><a target="_blank" href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_ii/141015_rap_konc_inz_fin_14_20.pdf">Raport końcowy</a><br /></strong></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_ii/141015_zal_do_raportu.pdf"><strong>Załącznik</strong></a></li><li><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_ii/150330_tab_rek_inz_fin_ex_ante.pdf" target="_blank">Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego: Uchwała Nr 35/742/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 marca 2015 r.&nbsp; </a></li><li><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_iv/161018_uchwala.pdf" target="_blank">Uchwała Nr 220/4444/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 października 2016 r.</a></li><li><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_iv/1610218_zalacz_do_uchw.pdf" target="_blank">Załącznik do Uchwały Nr 220/4444/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 października 2016 r. - Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020</a><br />&nbsp;</li></ul><p>&nbsp;</p> Badania ewaluacyjne 2015 r. 2016-08-23 14:19:13 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3882 <p style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Badanie ewaluacyjne &bdquo;Ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</strong></span></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Okres realizacji:</strong> czerwiec - październik 2015 r.</span><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Wykonawca: </strong>Agrotec Polska sp. z o.o.</span><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Cel badania: </strong>Ocena wpływu wsparcia dofinansowanych inwestycji w ramach RPO Wp na lata 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim</span></span></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" />Do pobrania:</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2015_badanie_I/151209_rap_konc.pdf"><strong>Raport końcowy</strong></a><br /></span></span></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><a target="_blank" href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2015_badanie_I/160823_uchw_i_tab_rekom.pdf">Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego: Uchwała nr 196/4004/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2016 r.</a></strong></span></span></p> XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP – 22 czerwca 2016 r. 2016-06-28 12:14:01 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3880 <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;&nbsp; XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 </strong>odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. <br />Obradom przewodniczyła Pani Maria Kurowska &ndash; Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.<br />&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img width="502" height="361" src="/pliki/image/obrazki/2016/km_06_2016.png" alt="" /></p><p style="text-align: justify;"><br />Podczas posiedzenia Pani Danuta Cichoń &ndash; Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawiła członkom Komitetu informację nt. stanu realizacji RPO WP na lata 2007-2013.<br />Następnie Pani Małgorzata Jarosińska &ndash; Jedynak &ndash; Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości zaprezentowała informację nt. stanu realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu.<br />W trakcie posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego RPO WP jednogłośnie zatwierdzili <em>Sprawozdanie roczne z realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP na lata 2007-2013 za 2015 r.</em><br />&nbsp;</p> Warunkowy wybór do dofinansowania 3 zrealizowanych projektów z listy rezerwowej w ramach działania 5.1. Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty RPO WP na lata 2007-2013 (konkurs z 2012 r.) 2016-06-20 07:43:52 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3878 <p>W związku z zaistnieniem wolnych środków możliwych do zakontraktowania oraz prawdopodobieństwem pojawienia się dalszych oszczędności w Programie, które zostaną wygenerowane m.in. w wyniku nałożonych korekt finansowych, w dniu 14 czerwca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał warunkowo do dofinansowania 3 zrealizowane projekty z listy rezerwowej w ramach działania 5.1. Infrastruktura edukacyjna, schemat B &ndash; System oświaty. <br /> Warunkowy wybór wiąże się ze zbliżającym terminem przekazania ostatniej okresowej deklaracji wydatków do Komisji Europejskiej oraz brakiem pewności, co do możliwości uwzględnienia w niej wydatków, które byłyby ewentualnie zatwierdzone po 23 maja br.&nbsp; Wobec tego warunkowy wybór oznacza, że zapisy (ewentualnie) podpisanych umów o dofinansowanie wejdą w życie po otrzymaniu przez Instytucję Zarządzającą informacji o wolnych środkach i możliwości uwzględnienia wydatków w deklaracji do Komisji Europejskiej.</p> <p><strong>Z listy rezerwowej w ramach działania 5.1. Infrastruktura edukacyjna, schemat B &ndash; System oświaty wybrane warunkowo zostały następujące projekty:</strong></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody><tr> <td valign="top"><p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>LP</strong></p></td> <td><p><strong>Numer projektu</strong></p></td> <td><p><strong>Beneficjent</strong></p></td> <td><p><strong>Tytuł projektu</strong></p></td> <td valign="bottom"><p><strong>Wartość dofinansowania ze środków EFRR</strong></p></td> </tr> <tr> <td valign="top"><p>&nbsp;</p> <p>1</p></td> <td><p>RPPK.05.01.00-18-093/12</p></td> <td><p>Gmina Niebylec</p></td> <td><p>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaworniku</p></td> <td valign="bottom"><p align="right">960&nbsp; 034,05 zł</p></td> </tr> <tr> <td valign="top"><p>&nbsp;</p> <p>2</p></td> <td><p>RPPK.05.01.00-18-084/12</p></td> <td><p>Gmina Żyraków</p></td> <td><p>Budowa szkoły w Korzeniowie</p></td> <td valign="bottom"><p align="right">499&nbsp; 712,13 zł</p></td> </tr> <tr> <td valign="top"><p>&nbsp;</p> <p>3</p></td> <td><p>RPPK.05.01.00-18-033/12</p></td> <td><p>Powiat Rzeszowski</p></td> <td><p>Rozbudowa, termomodernizacja i przystosowanie dla niepełnosprawnych bazy edukacyjnej powiatu - hala sportowa z łącznikiem i infrastrukturą przy LO w Dynowie i roboty budowlane w ZST-W w Trzcianie</p></td> <td valign="bottom"><p align="right">997&nbsp; 710,09 zł</p></td> </tr> </tbody></table> <p>Łączna kwota dofinansowania ze środków EFRR dla wybranych warunkowo projektów wynosi 2&nbsp;457&nbsp;456,27 zł.</p> Warunkowy wybór do dofinansowania 5 projektów z listy rezerwowej w ramach działania 5.1 schemat B 2016-05-23 11:05:39 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3877 <p>W związku z zaistnieniem wolnych środków możliwych do zakontraktowania oraz prawdopodobieństwem pojawienia się dalszych oszczędności w Programie, które zostaną wygenerowane m.in. w wyniku nałożonych korekt finansowych, w dniu 13 maja br. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał warunkowo do dofinansowania 5 zrealizowanych projektów z listy rezerwowej ramach działania 5.1. Infrastruktura edukacyjna, schemat B &ndash; System oświaty. <br /> Warunkowy wybór wiąże się z upływem 23 maja br. terminu na przekazanie&nbsp; ostatniej okresowej deklaracji wydatków do Komisji Europejskiej. W związku z tym Zarząd Województwa Podkarpackiego wybierając nw. zrealizowane projekty wziął pod uwagę, iż do ww. terminu nie będzie możliwości rozliczenia projektów i w konsekwencji zadeklarowania wydatków. Wobec tego warunkowy wybór oznacza, że zapisy (ewentualnie) podpisanych umów o dofinansowanie wejdą w życie po otrzymaniu przez Instytucję Zarządzającą informacji o wolnych środkach i możliwości uwzględnienia wydatków w deklaracji do Komisji Europejskiej. Wypłaty płatności końcowych będą uzależnione od dostępności środków oraz potwierdzenia możliwości ich zadeklarowania do Komisji Europejskiej.</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>lp</strong></p> </td> <td> <p align="center"><strong>Numer projektu</strong></p> </td> <td> <p align="center"><strong>Beneficjent</strong></p> </td> <td> <p align="center"><strong>Tytuł projektu</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p align="center"><strong>Wartość dofinansowania ze środków EFRR</strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>1</p> </td> <td> <p>RPPK.05.01.00-18-023/12</p> </td> <td> <p>Gmina Chorkówka</p> </td> <td> <p>Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum w Świerzowej Polskiej o budynek sali gimnastycznej z przewiązką</p> </td> <td valign="bottom"> <p align="right">654 932,14 zł</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>2</p> </td> <td> <p>RPPK.05.01.00-18-055/12</p> </td> <td> <p>Gmina Miasto Rzeszów</p> </td> <td> <p>Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie</p> </td> <td valign="bottom"> <p align="right">991 841,50 zł</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>3</p> </td> <td> <p>RPPK.05.01.00-18-081/12</p> </td> <td> <p>Gmina Pilzno</p> </td> <td> <p>Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną w Pilźnie</p> </td> <td valign="bottom"> <p align="right">997 780,50 zł</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>4</p> </td> <td> <p>RPPK.05.01.00-18-049/12</p> </td> <td> <p>Gmina Zaleszany</p> </td> <td> <p>Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na punkt przedszkolny i świetlicę</p> </td> <td valign="bottom"> <p align="right">296 563,16 zł</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>5</p> </td> <td> <p>RPPK.05.01.00-18-014/12</p> </td> <td> <p>Gmina Niwiska</p> </td> <td> <p>Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz podjazdem dla niepełnosprawnych i rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Siedlanka</p> </td> <td valign="bottom"> <p align="right">876 197,31 zł</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Łączna kwota dofinansowania ze środków EFRR dla wybranych warunkowo projektów wynosi 3&nbsp;817&nbsp;314,61 zł.</p> Dokumenty programowe RPO WP na lata 2007 - 2013 2016-05-20 12:40:37 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3875 <p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Do pobrania:</strong></span></span></p><p>&nbsp;</p><ul><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/szczegolowe_opisy_umieszczane_od_sierpnia_2011/160520_zakt_urpo_16.pdf"><span style="font-size: larger;">Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 17 maja 2016 r. </span></a><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><em><br /></em></strong></span></span></li> <li style="text-align: justify;"><a href="http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/RPO/zaktual_rpo_wp_12_2011.pdf"><span style="font-size: larger;">Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2007-2013<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"> </span></span></span></span></a><span style="font-size: larger;"><br /> </span></li> <li style="text-align: justify;"><a href="http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/podreczniki_kwal/141006_podr_301014.doc" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></li> </ul> Archiwalne wersje Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP na lata 2007-2013 2016-05-20 12:29:12 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3873 <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Archiwalne wersje Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Pobierz:</span></span></strong></p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/szczegolowe_opisy_umieszczane_od_sierpnia_2011/2014_04_15_tj_zaktual_urpo_wp.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" alt="" />Wersja z 15 kwietnia 2014 r.</span></span><br /></a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/szczegolowe_opisy_umieszczane_od_sierpnia_2011/130917_urpo_17_09_2013.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wersja z 17 września 2013 r.</span></span></a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/szczegolowe_opisy_umieszczane_od_sierpnia_2011/120913_zaktual_urpowp_z11_09_2012.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wersja z 11 września 2012 r.</span></span></a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/szczegolowe_opisy_umieszczane_od_sierpnia_2011/12_07_urpo_kompl.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wersja z 17 lipca 2012 r.</span></span></a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/szczegolowe_opisy_umieszczane_od_sierpnia_2011/120601_urpo_wp29052012.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wersja z 29 maja 2012 r.</span></span></a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/szczegolowe_opisy_umieszczane_od_sierpnia_2011/120402_urpo_z27_03_2012_tj.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wersja z 27 marca 2012 r.</span></span></a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/szczegolowe_opisy_umieszczane_od_sierpnia_2011/urpo_wp_11_10_2011_tj.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wersja z 11 października 2011 r.</span></span></a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/szczegolowe_opisy_umieszczane_od_sierpnia_2011/zaktualiz_urpowp_08_2011.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wersja z 9 sierpnia 2011 r.</span></span></a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Szczeg%C3%B3%C5%82owe%20Opisy%20Priorytet%C3%B3w/urpo_04_2011.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wersja z 26 kwietnia 2011 r.</span></span></a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Szczeg%C3%B3%C5%82owe%20Opisy%20Priorytet%C3%B3w/zaktualiz_urpowp_za___do_uchwa_y_z_21_09_2010.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wersja z 21 września 2010 r.</span></span></a></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: larger;"><a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Szczeg%C3%B3%C5%82owe%20Opisy%20Priorytet%C3%B3w/100713__urpowp_z_29_06_2010.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /></span></span>Wersja z 29 czerwca 2010 r.</a><br /> <a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Szczeg%C3%B3%C5%82owe%20Opisy%20Priorytet%C3%B3w/100713_urpowp_z_03_03_2010.pdf" target="_blank"><br /></a></span><span style="font-size: larger;"><a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Szczeg%C3%B3%C5%82owe%20Opisy%20Priorytet%C3%B3w/100713_urpowp_z_03_03_2010.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /></span></span>Wersja z 3 marca 2010 r.</a><br /> <br /></span><span style="font-size: larger;"><a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Szczeg%C3%B3%C5%82owe%20Opisy%20Priorytet%C3%B3w/100713_urpowp_z_15_12_2009.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /></span></span>Wersja z 15 grudnia 2009 r.</a><br /> <br /> </span><span style="font-size: larger;"><a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Szczeg%C3%B3%C5%82owe%20Opisy%20Priorytet%C3%B3w/100713_urpowp_z_01_09_2009.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /></span></span>Wersja z 1 września 2009 r.</a><br /> <br /> </span><span style="font-size: larger;"><a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Szczeg%C3%B3%C5%82owe%20Opisy%20Priorytet%C3%B3w/100713_urpowp_z_25_02_2009.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /></span></span>Wersja z 25 lutego 2009 r.</a><br /> <a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Szczeg%C3%B3%C5%82owe%20Opisy%20Priorytet%C3%B3w/100713_urpowp_z_02_09_2008.pdf" target="_blank"><br /></a></span><span style="font-size: larger;"><a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Szczeg%C3%B3%C5%82owe%20Opisy%20Priorytet%C3%B3w/100713_urpowp_z_02_09_2008.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /></span></span>Wersja z 2 września 2008 r.</a><br /> <br /> </span><a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Szczeg%C3%B3%C5%82owe%20Opisy%20Priorytet%C3%B3w/100713_urpowp_z_26_03_2008.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" /></span></span>Wersja z 26 marca 2008 r.</span></a></p> PRZYJĘTO ZAKTUALIZOWANY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013. 2016-05-20 12:06:34 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3872 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;<strong> W dniu 6 maja 2016 r. Instytucja Koordynująca RPO zaakceptowała projekt zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP na lata 2007-2013.</strong><br />&nbsp;&nbsp; W związku z powyższym w dniu 17 maja 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 176/3599/16 przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.<br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Do pobrania:</strong>&nbsp; <a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/szczegolowe_opisy_umieszczane_od_sierpnia_2011/160520_zakt_urpo_16.pdf" target="_blank">ZAKTUALIZOWANY SZCZEG&Oacute;ŁOWY OPIS PRIORYTET&Oacute;W REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEW&Oacute;DZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013</a></p> Uwaga - zmiana numeru rachunku bankowego do zwrotów odsetek i należności 2016-04-13 13:51:23 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3871 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Informacja w sprawie zmiany numeru rachunku bankowego do zwrotów odsetek i należności głównych przez Beneficjentów RPO WP - nowy nr rachunku bankowego: </span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">28 1020 4391 0000 6302 0159 0587 - Bank PKO BP S.A.</span></span></p> Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne 2016-04-12 09:04:02 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3869 <p style="text-align: justify;">Komisja Europejska prowadzi otwarte konsultacje publiczne stanowiące istotny element ewaluacji ex-post Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2007-2013. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy obywatele i organizacje. Wkłady można zgłaszać do 27 kwietnia 2016 r. Kwestionariusz ankiety jest w języku angielskim, jednak odpowiedzi można udzielać w języku polskim.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Link do konsultacji:</strong></p><p style="text-align: justify;"><br /><a target="_blank" href="http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&amp;catId=699&amp;consultId=21&amp;visib=0&amp;furtherConsult=yes">http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&amp;catId=699&amp;consultId=21&amp;visib=0&amp;furtherConsult=yes</a></p> Tabela wartość umów i aneksów 2016-03-09 14:43:03 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3865 <p><a href="/pliki/file/vII/2016/Tabela%20warto%C5%9B%C4%87%20um%C3%B3w%20i%20aneks%C3%B3w%20na%2029_02_2016.xls">Tabela wartość umów i aneksów stan na 29.02.2016</a></p> Informacje dla podmiotów realizujących projekty 2015-12-29 14:18:41 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3863 <p>&nbsp;</p><ul><li><p class="menu"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/259/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2973">Nowe rozporządzenia w sprawie tzw. progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro</a></p></li><li><p class="menu"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/259/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2971">Bardzo ważne dla Beneficjentów &ndash; informacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotycząca postępowania antymonopolowego</a></p></li><li><p class="menu"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/45/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2620">Informacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca najczęstszych nieprawidłowości wykrywanych przez Instytucję Audytową w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych</a></p></li><li><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/247/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2373">Aktualizacja<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>dokumentu &bdquo;Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE&rdquo; &ndash; tzw. Taryfikator</a></li><li><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/247/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2354">Informacja dla Zamawiających udzielających zamówień współfinansowanych ze środków UE, zobowiązanych do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapisy ustawy</a></li><li><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/198/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1582">Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP</a></li><li><a href="/pliki/file/vII/2012/03/comp_a3_an_vn2012_004722.pdf">Pismo Komisji Europejskiej z dnia 17 stycznia 2012 r., znak COMP/A3/AN/vn2012/004722 dotyczące stosowania rozporządzenia nr 1998/2006 w sprawie pomocy de minimis oraz ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych nr 800/2008</a></li><li><a href="/pliki/file/vII/2012/02/dkr_i_82611_4_oz_11.pdf">Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 24 stycznia 2012r. znak DKR-I-82611-4-OZ/11 zawierające wyjaśnienia dotyczące zasad kwalifikowania kosztów ponoszonych na najem i dzierżawę nieruchomości w ramach projektów realizowanych w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną </a></li><li><div><a href="/pliki/file/vII/2012/02/dwi_iv_92117_3_jost_12.pdf">Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 11 stycznia 2012r. znak DWI-IV-92117-3-JOst/12 dotyczące stosowania postanowień Decyzji KE z 20.12.2011 w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiebiorcom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym</a></div></li><li><div><a href="/pliki/file/vII/2011/11/dkr_i_8260_21_kl_oz_11c.pdf">Wyjaśneinie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Zdrowia dot. wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach RPO WP do wykonywania świadczeń poza kontraktem z NFZ (w tym dot. medycyny pracy)</a></div><div><a href="/pliki/file/vII/2011/11/dkr_i_8260_21_kl_oz_11c.pdf">&nbsp;</a></div></li><li><strong style="color: red">Bardzo ważne dla beneficjentów&nbsp;</strong>-&nbsp;<a href="/pliki/file/vII/2011/10/uzp_do_o_msz_28392_9874_11.pdf">Pismo Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 10 października 2011 r., znak UZP/DP/O-MSZ/28392/9874/11 dot. naruszeń ustawy PZP w zakresie żądania polisy ubezpieczenia i tłumaczeń przysięgłych</a></li><li><a href="/pliki/file/vII/2011/10/IA_pomorskie.pdf">Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dot. uchybień w zakresie procedur środowiskowych stwierdzonych przez UKS</a>&nbsp;</li></ul><ul><li><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/107/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/953">Kwalifikowalność podatku VAT wyliczanego na podstawie współczynnika sprzedaży</a></li><li><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/vII/2011/06/DKR-VII-8261-(0)-13-EO-11.pdf">Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2011 r., znak DKR-VIII-8261-(0)-13-EO/11 dotyczące wymaganych danych do umieszczenia w tytule zwrotów dokonywanych na rachunku BGK</a></li><li><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/107/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/950">Informacja dotycząca kryteriów oceny ofert w odniesieniu do zamówień publicznych na zakup pojazdów samochodowych kategorii M i N</a></li><li><a href="/pliki/file/vII/2011/06/DKR-IV-82630-60-ES.pdf">Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 16 czerwca 2011 r., znak DKR-IV-82630-60-EŚ/11&nbsp;dot. zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dotyczącym przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne</a></li><li><a href="/pliki/file/vII/2011/04/dkr_iv_82630_1_es_11.pdf">Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 16 marca 2011 r., znak DKR-IV-82630-1-EŚ/11 dotyczące udzielania przez beneficjentów regionalnych programów operacyjnych zamówień poniżej progów ustawy Prawo zamówień publicznych albo podmiotowo zwolnionych ze stosowania ustawy</a></li><li><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/107/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/628">Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez Prezesa UZP dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE</a></li><li><a target="_blank" href="www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/110202_stanowisko">Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WP dotyczące projektów współfinansowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w związku ze zmianą stawek podatku od towarów i usług.</a><br />&nbsp;</li><li>Opinia w przedmiocie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT)<br /><img border="0" alt="" longdesc="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/dfs/dol.gif" src="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/dfs/dol.gif" /><a target="_blank" href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/101124_vat">pobierz plik</a>&nbsp;</li><li><a target="_blank" href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/rpo/Aktualnosci/2010/10/pi_v_wl_0740_131_10.pdf">Pismo Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczące uchwały zmieniającej dotychczasowe zasady udzielania zaliczek w ramach RPO WP</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/rpo/Aktualnosci/2010/10/101014_zaliczki_zasady.doc">Zasady rozliczania zaliczek</a></li><li>Wstępna analiza wyników audytów zrealizowanych przez Instytucję Audytową (UKS)<br /><img border="0" alt="" longdesc="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/dfs/dol.gif" src="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/dfs/dol.gif" /><a target="_blank" href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/100923_analiza_wynikow_audytow">pobierz plik</a>&nbsp;</li><li>Informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w projektach realizowanych w ramach osi II &ndash; VII RPO WP<br /><img border="0" alt="" longdesc="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/dfs/dol.gif" src="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/dfs/dol.gif" /><a target="_blank" href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/100902_rpo_nieprawidlowosci">pobierz plik</a>&nbsp;</li><li>Terminarz płatności środków europejskich w 2015 r. dla perspektywy finansowej 2007-2013&nbsp;<br /><img border="0" alt="" longdesc="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/dfs/dol.gif" src="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/dfs/dol.gif" /><a target="_blank" href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2014_12/terminarz-platnosci-w-2015.pdf">pobierz plik&nbsp;</a></li><li>Terminarz płatności środków europejskich w 2016 r. dla perspektywy finansowej 2007-2013&nbsp;<br /><img border="0" alt="" longdesc="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/dfs/dol.gif" src="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/dfs/dol.gif" /><a href="/pliki/file/vII/2015/Terminarz_platnosci_srodkow_europejskich__PF_2007-2013__w_2016_r_.pdf">pobierz plik&nbsp;</a></li><li>Pismo Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 lipca 2010 r., znak DKF-IV-8121-76-GB/10 informujące o efektach kontroli operacji przeprowadzanych dotychczas we wszystkich programach operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013 przez przedstawicieli Instytucji Audytowej, w tym przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej.<br /><img border="0" alt="" longdesc="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/dfs/dol.gif" src="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/dfs/dol.gif" /><a target="_blank" href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/rpo/Aktualnosci/2010/08/dkf_iv_8121_76_gb_10.pdf">pobierz plik</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li><a href="/pliki/file/vII/2011/09/Taryfikator_28042011.pdf">&quot;Taryfikator&quot; korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE&nbsp;</a></li><li>Opinia prawna UZP - Dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu <br /><img border="0" alt="" longdesc="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/dfs/dol.gif" src="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/dfs/dol.gif" /><a target="_blank" href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/rpo/Aktualnosci/2010/04/opinia_uzp.pdf">pobierz plik</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/100414_zamowienia_publiczne">Konsekwencje naruszeń prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. &ndash; Prawo zamówień publicznych, wdrażających to prawo</a></li><li><a target="_blank" href=" http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/100303_nieprawidlowosci">Wyjaśnienia dotyczące definicji oraz kwalifikacji nieprawidłowości</a></li><li><a target="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/091230_it">Informacja dla Beneficjentów osi priorytetowych II &ndash; VII RPO WP, którzy planują udzielanie zamówień publicznych, w tym związanych m.in. z zakupem systemów i sprzętu informatycznego</a>&nbsp;</li><li><a target="_blank" href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a091102">Informacja o problemach związanych z realizacją projektów, w tym stwierdzonych nieprawidłowościach</a></li></ul><p>&nbsp;</p> Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 2015-12-21 11:23:40 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3862 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 124 / 2730 / 15 z 15 grudnia 2015 r. dokonał zmiany<em> Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. </em><br />&nbsp;&nbsp; Do wykazu wprowadzono projekt realizowany przez Gminę Miasto Rzeszów pn.: <em>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego.</em><br />&nbsp;&nbsp; Ponadto zaktualizowano dane o projektach, na podstawie bieżącego stanu ich realizacji.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Indykatywne%20wykazy%20ipk/151221_iwipk_gr15.doc" target="_blank"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" alt="" /><strong> Pobierz<em> Wykaz</em></strong></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> Organizacja procesu ewaluacji 2015-12-09 14:02:01 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3860 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Za prowadzenie procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 odpowiada <strong>Jednostka Ewaluacyjna RPO WP</strong> umiejscowiona w Oddziale monitoringu i ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.<br /> Jednostka Ewaluacyjna odpowiada między innymi za:<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; a. współpracę z IK RPO w zakresie przeprowadzanych przez nią badań ewaluacyjnych regionalnych programów operacyjnych dotyczących kwestii horyzontalnych w obszarach i terminach wskazanych przez KJO w Planie ewaluacji NSRO oraz przez IK RPO w Planie ewaluacji kwestii horyzontalnych w ramach 16 RPO,<br /> &nbsp;&nbsp; b. inicjowanie bieżącego badania ewaluacyjnego dotyczącego wybranych aspektów RPO WP,<br /> &nbsp;&nbsp; c. opracowanie zakresu planowanego badania ewaluacyjnego,<br /> &nbsp;&nbsp; d. wybór ewaluatora zewnętrznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),<br /> &nbsp;&nbsp; e. koordynowanie współpracy instytucji zaangażowanych w proces ewaluacji<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; z ewaluatorem zewnętrznym, w tym pomoc ewaluatorowi w zakresie dostępu do danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny,<br /> &nbsp;&nbsp; f. ocena wstępnych wersji raportów końcowych i raportów cząstkowych,<br /> &nbsp;&nbsp; g. gromadzenie informacji dotyczących zakresu i sposobu wykorzystania rekomendacji sformułowanych przez ewaluatora i udostępnianie ich KJO na jej prośbę.<br /> <br /> <br /> Realizacja procesu ewaluacji odbywa się we współpracy z <strong>Grupą sterującą procesem ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 </strong>(GSE). Grupa jest ciałem doradczym, zapewniającym merytoryczne wsparcie dla Jednostki Ewaluacyjnej RPO WP przy planowaniu ewaluacji, przygotowywaniu projektów badań ewaluacyjnych (ich zakresów, kryteriów wyboru wykonawcy oraz oceny ofert) oraz przy ocenie raportów z badań ewaluacyjnych. Pomoc GSE jest niezbędna głównie przy realizacji badań obejmujących swym zakresem specyficzną tematykę odpowiadającą obszarom ewaluacji określonym w Planie ewaluacji RPO WP. Ww. aspekt funkcjonowania Grupy uwzględniono przy konstrukcji jego składu osobowego, który tworzą przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (posiadający doświadczenie zgodne z wyznaczonymi obszarami ewaluacji) oraz jednostek ewaluacyjnych programów realizowanych w regionie (PO KL, PO RPW).<br /> <br /> <a href="/pliki/file/Ewaluacja/Dokumenty/regulamin_gse_ii.pdf" target="_blank">&gt;&gt;Regulamin Grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP&lt;&lt;</a><br /> <br /> </span></span></p><p style="text-align: justify;"><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Kontakt:</span></span></u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br />Grzegorz Kapusta, Kierownik Oddziału monitoringu i ewaluacji, tel. (17) 747 64 65,<br />e-mail: <a href="mailto:g.kapusta@podkarpackie.pl">g.kapusta@podkarpackie.pl</a><br /><br />Małgorzata Piech, podinspektor w Oddziale monitoringu i ewaluacji, tel. (17) 747 68 78,<br />e-mail: <a href="mailto:m.piech@podkrpackie.pl">m.piech@podkrpackie.pl</a><br /></span></span></p> Baza rekomendacji ze zrealizowanych badań ewaluacyjnych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 2015-12-09 13:58:51 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3859 <p><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/Bazy%20rekomendacji/151209_baza_rek_gru_2015.doc">Pobierz: &nbsp;&nbsp;&nbsp; Baza rekomendacji ze zrealizowanych badań ewaluacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (stan na grudzień 2015 r.)</a> <br /></span></span></strong></p> Informacja dotycząca zakończenia oceny merytorycznej wniosku kluczowego złożonego w ramach działania 2.1 schemat A Drogi wojewódzkie - Gmina Miasto Rzeszów 2015-12-07 16:18:29 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3854 <p>Zakończona została ocena merytoryczna wniosku pn. &bdquo;Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego&rdquo; złożonego w dniu 30.10.2015 r., w procedurze standardowej, w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</p> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1" border="1"> <tbody> <tr> <th>Nr wniosku wg KSI(SIMIK 07-13)</th> <th>Wnioskodawca</th> <th>Tytuł projektu</th> <th>Całkowity koszt projektu w /zł/</th> <th>Wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR w /zł/</th> <th>Wartość wnioskowanego dofinansowania z Budżetu Państwa w /zł/</th> <th>Wynik oceny merytorycznej /liczba uzyskanych punktów</th> </tr> <tr> <td>WND-RPPK.02.01.00-18-002/15</td> <td>Gmina Miasta Rzeszów</td> <td>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</td> <td>13 937 926,32</td> <td>10 856 867,00</td> <td>0,00</td> <td>pozytywny / 67,5</td> </tr> </tbody> </table> <p><em>Nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty całkowitego kosztu i wnioskowanego dofinansowania z EFRR podano zgodnie z treścią złożonego wniosku.</em></p> Projekt zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 2015-11-30 09:32:05 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3853 <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;&nbsp; W dniu 24 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr 117/2544/15 w sprawie przyjęcia projektu zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.<br /></strong></p><p style="text-align: justify;"><br />&nbsp;&nbsp; Zakres zmian wprowadzonych do dokumentu obejmuje:<br />-&nbsp;&nbsp; aktualizację publikatorów aktów prawnych, wytycznych oraz innych dokumentów związanych z realizacją RPO WP;<br />-&nbsp;&nbsp; dostosowanie zapisów tabel <em>&bdquo;Lista projektów kluczowych w ramach osi priorytetowej&rdquo;</em> do zmian Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013;<br />-&nbsp;&nbsp; zmiany alokacji środków w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań oraz schematów, wynikające z realokacji środków oraz stosowania &bdquo;mechanizmu elastyczności&rdquo; w ramach RPO WP.<br /><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego projekt zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 został przesłany do Instytucji Koordynującej RPO (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), celem sprawdzenia zgodności jego zapisów z <em>Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r. w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego. </em><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Po zaakceptowaniu przez IK RPO dokument zostanie przyjęty uchwałą przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, a następnie na stronie internetowej zamieszczona będzie informacja w tej sprawie.<br /><br /><br /><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" alt="" />Do pobrania<br /><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/szczegolowe_opisy_umieszczane_od_sierpnia_2011/151130_proj_urpo_7_13.pdf" target="_blank">Projekt zaktualizowanego <em>Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP z dnia 24 listopada 2015 r.</em></a><br />&nbsp;</p> Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosku kluczowego złożonego w ramach działania 2.1 schemat A Drogi wojewódzkie - Gmina Miasto Rzeszów 2015-11-25 08:42:38 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3852 <p>Zakończona została z wynikiem pozytywnym ocena formalna wniosku kluczowego pn. Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego, nr RPPK.02.01.00-18-002/15, złożonego w dniu 30.10.2015 r., w procedurze standardowej, w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A - Drogi wojewódzkie.</p> <p>&nbsp;</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="width:100%"> <tbody> <tr> <td>Nr wniosku&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wg KSI (SIMIK 07-13)</td> <td>Wnioskodawca</td> <td colspan="3">Tytuł projektu</td> <td>Całkowity koszt projektu w /zł/</td> <td>Wartość wnioskowanego dofinansowania<br /> z EFRR w /zł/</td> <td>Wartość wnioskowanego dofinansowania<br /> z budżetu państwa w /zł/</td> </tr> <tr> <td>WND-RPPK.02.01.00-18-002/15</td> <td>Gmina Miasto Rzeszów</td> <td colspan="3">Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</td> <td>13&nbsp;937&nbsp;928,32</td> <td>10&nbsp;856&nbsp;867,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZONEJ PONOWNEJ OCENY STRATEGICZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONEGO W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 SCHEMAT B – NABÓR 2008 2015-11-12 10:20:17 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3851 <div><span style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">10 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dokonał ponownej oceny strategicznej projektu o numerze WND-RPPK.01.01.00-18-027/08, , złożonego w dniu od 30 października 2008 r.&nbsp; w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</span></span></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><a href="/pliki/file/rpo/Aktualnosci/2015/Lista%20na%20stron%C4%99%20internetow%C4%85.xls"></a></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><i style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/rpo/Aktualnosci/2015/Lista%20na%20stron%C4%99%20internetow%C4%85.xls">Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania.</a></i></span></span></div><p style="text-align:justify"><i><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></i></p><div>&nbsp;</div><p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie 2015-11-05 11:24:48 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3850 <div><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w terminie od 30 września 2008 r. do 7 listopada 2013 r., w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, edycja I. </span></span></div><p>&nbsp;</p> <div align="center"><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Lp.</span></span></strong><o:p></o:p></div></td> <td><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Nr wniosku wg KSI<br /> (SIMIK 07-13)</span></span></strong><o:p></o:p></div></td> <td><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wnioskodawca</span></span></strong><o:p></o:p></div></td> <td><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Tytuł projektu</span></span></strong><o:p></o:p></div></td> <td><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wynik oceny</span></span></strong><o:p></o:p><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /> dopuszczającej<br /> negatywna / pozytywna</span></span></strong><o:p></o:p></div></td> <td><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wynik oceny jakościowej /liczba uzyskanych punktów/</span></span></strong><o:p></o:p></div></td> </tr> <tr> <td><div style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><!--[if !supportLists]--><strong>1.</strong> <!--[endif]-->&nbsp;</span></span></div></td> <td><div style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">WND-RPPK.01.01.00-18-027/08</span></span><o:p></o:p></div></td> <td><div style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE-USŁUGOWE BEPEMA, EDWARD SADOWY</span></span><o:p></o:p></div></td> <td><div style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Rozbudowa zakładu produkcyjnego mebli tapicerowanych wraz z wdrożeniem innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwie P.P.H.U. BEPEMA&nbsp; w Cieszanowie</span></span><o:p></o:p></div></td> <td><div style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">pozytywna</span></span><o:p></o:p></div></td> <td><div style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">80</span></span><o:p></o:p></div></td> </tr> </tbody> </table></div> <p><a id="fck_paste_padding"></a></p> Informacja dotycząca złożenia wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego w ramach działania 2.1 schemat A - Gmina Miasto Rzeszów 2015-11-03 10:23:46 http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3788 <p>W dniu 30 października 2015 r. Gmina Miasto Rzeszów złożyła wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. &bdquo;Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego&rdquo; w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A &ndash; Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</p> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1"><thead><tr> <th scope="col">Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13)</th> <th scope="col">Wnioskodawca</th> <th scope="col">Tytuł projektu</th> <th scope="col">Całkowity koszt projektu w /zł/</th> <th scope="col">Wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR w /zł/</th> </tr></thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">WND-RPPK.02.01.00-18-002/15</td> <td style="text-align: center;">Gmina Miasto Rzeszów</td> <td style="text-align: center;">Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</td> <td style="text-align: center;">13 937 928,32</td> <td style="text-align: center;">10 856 867,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty całkowitego kosztu i wnioskowanego dofinansowania z EFRR podano zgodnie z treścią złożonego wniosku.</p>